حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

صندوق تامین اجتماعی شرایط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شدگان را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی این صندوق، مستمری بگیر بازنشسته و از کار افتاده کلی تحت پوشش تامین اجتماعی و بیمه شده ای که بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت کند، بازماندگان بیمه شده متوفی از حمایت صندوق تامین اجتماعی برخوردار شده و مستمری دریافت می کنند.
بر این اساس، اگر فوت بیمه شده ناشی از حوادث و بیماری های عادی باشد در صورتی که بیمه شده فوت شده در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخت کرده و ۹۰ روز از این پرداخت حق بیمه در آخرین سال حیات او باشد، بازماندگان وی مشمول دریافت مستمری می شوند.
همچنین بازماندگان بیمه شده متوفی که بیش از ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد مشمول دریافت مسمتری بازماندگان قرار می گیرند و در صورتی که بیمه شده ای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ سال داشته باشد، مستمری نسبت به سنوات پرداخت حق بیمه به بازماندگان پرداخت می شود و بیمه شده ای که سابقه پرداخت حق بیمه یک تا ۱۰ سال داشته و فوت وی بعد از ۳۰ بهمن ۸۶ رخ داده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت غرامت مقطوع فوت خواهند بود.

براساس قانون تامین اجتماعی همسر بیمه شده متوفی تا زمانی که ازدواج دایم نکرده باشد، فرزندان ذکور متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال بوده و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق نظر کمیسیون های پزشکی مربوطه از کار افتاده باشند، فرزندان اناث نیز تا قبل از ازدواج و اشتغال به کار و پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل وی بوده و سن پدر بیش از ۶۰ سال و سن مادر بیش از ۵۵ سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند، مستمری بازماندگان دریافت می کنند.
در صورت فوت زنان بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی، شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر زن در صورتی که تحت تکفل متوفی و سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و از صندوق مستمری دریافت نکنند، پدر و مادر متوفی در صورتی که سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۰ سال بیشتر باشد و طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و از صندوق مستمری دریافت نکنند و فرزندان نیز مطابق با شرایط بیمه شده مرد می توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند.


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها