حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

بررسی عوامل موثر در کسری صندوق

چکیده

یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی هر کاری که فرد در آن با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد ۴۲نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با ۴فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

فصل اول

کلیات

 ۱-۱ مقدمه

بانک موسسه ای است که از یک طرف با جذب سپرده های مردم به تجهیز منابع پرداخته و از طرف دیگر با اعطای وام تسهیلات به نیازمندان منابع مالی که در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند نقش واسطه گری را ایفا می کند و از این طریق باعث می شود جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.

متصدیان امور بانکی یا همان تحویلداران به عنوان پرسنل صف دربانکها نقش دریافت وپرداخت را وجوه بر عهده دارند وتجهیز منابع مالی در بانک توسط این قشر انجام می پذیرد.

 ۲- ۱ بیان مساله

یکی از مشکلات متصدیان وجود کسری یا فزونی در صندوق تحویلداری می باشد که باعث بروز مشکلات دیگری همچون بدبینی همکاران نسبت به هم یا بدبینی مشتریان نسبت به بانک واحیانا متضرر شدن خود تحویلداران می شود.

محقق در این پژوهش سعی دارد اولا عواملی را که باعث به وجود آمدن این امر می شود شناسایی کند سپس روشهای پیشگیری کاهش وحذف بروز چنین امری را بررسی کند.

 ۳-۱اهمیت موضوع:

تحقیق در زمینه علل کسری وفزونی صندوق تحویلداران می تواند به صورت کلی با شناسایی عوامل بروز این مساله در جهت کشف روشهای پیشگیری وکاهش آن به تحویلداران کمک کند و از عواقب سوء آن جلو گیری کند.

 ضرورت موضوع:

پیشامدهای ناگواری که به واسطه این امر می تواند دامنگیر گروههای درگیر این مساله یعنی تحویلداران وخانواده های آنان- همکاران بانکی- مشتریان و بانک شود به صورت خلاصه به قرار زیر است:

۱- بدبینی همکاران نسبت به هم و از بین رفتن صمیمیت بین آنها

۲- بدبینی مشتریان نسبت به بانک و به تبع آن کاهش سپرده ها و همچنین لطمه به شهرت بانک

۳- متضرر شدن مادی و روانی تحویلداران وخانواده آنها

۴- بدبینی متصدیان نسبت به مشتریان

همچنین علاوه از موارد فوق می توان به این نکته اشاره نمود که کسری وفزونی صندوق در پرونده کارگزینی تحویلداران ثبت می شود و درآینده در تغییر و ترفیع شغلی آنان نیز تاثیر می گذارد. البته این منطقی به نظر می رسد که اگر فردی با بی دقتی در انجام امور محوله یا هر علت دیگری دارای کسری یا فزونی باشد و نتواند شغل محوله را مدیریت نماید چگونه خواهد توانست در مشاغل حساس که دقت بیشتری را می طلبد انجام وظیفه نموده و از منافع بانک محافظت نماید.

 ۴-۱اهداف تحقیق :

تعیین عوامل موثر برمیزان کسری وفزونی صندوق تحویلداران

بررسی رابطه سابقه و تجربه با میزان کسری و فزونی

بررسی رابطه اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی با میزان کسری و فزونی

بررسی رابطه میزان دقت در انجام وظایف شغلی با میزان کسری و فزونی

بررسی رابطه بین مدیریت صحیح و میزان کسری و فزونی

تعیین راهکارهایی در جهت کاهش این مساله

۵-۱فرضیه های تحقیق :

۱) بین سابقه و تجربه تحویلدار با عدم کسری و فزونی همبستگی وجود دارد.

۲) بین اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی تحویلدار با عدم کسری و فزونی همبستگی وجود دارد.

۳) بین میزان دقت در انجام وظایف شغلی با عدم کسری و فزونی همبستگی وجود دارد.

۴) بین مدیریت صحیح شغلی و عدم کسری و فزونی همبستگی وجود دارد

۶-۱تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سابقه

تعداد سالهایی که به تحویلداری مشغول بوده است

از تحویلدار درمورد سابقه وی سوال شده است

اموزش

دوره های بدو یا ضمن خدمت کارکنان بانک

دوره های گذرانده شده توسط تحویلدار به صورت سوال بسته از وی سوال می شود

تحصیلات

درسهایی که در مدارس یا دا نشگاه ها خوانده می شود

سطح و رشته تحصیلی به صورت باز در پرسشنامه خواسته شده است

وظایف شغلی

کارهایی که به صورت روزانه باید یک تحویلدار انجام دهد

میزان دقت و اهتمام به انجام تک تک وظایف از تحویلدار سوال شده است

مدیریت شغلی

هنر وعلم کار کردن در شرایط غیر عادی یا بحرانی

با ذکر نمونه هایی میزان واکنش او دربرابر حوادث غیر عادی سنجیده می شود

 

کسری یا فزونی

اختلاف وجه بین پول فزیکی و مانده رایانه در صندوق تحویلداری

نسبت به بازه زمانی یک ماه به صورت سوال بسته در پرسشنامه مطرح گردیده است.

 

                   فصل دوم

           مرور ادبیات تحقیق

 

۱-۲ پایه های نظری تحقیق

پول

مفهوم واژه پول دقیق ومحدود نیست اگرچه از پول در مکالمات روزمره به معنی سکه و اسکناس رایج نام برده می شود اما مفهوم مترادف با ثروت بسیار گسترده است و همه انواع دارایی ها را شامل می شود.(بانکداری داخلی۱، ۱۳۸۲ ،ص۲)

نقش هایی که پول در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات از جمله نقش مبادله ذخیره ارزش وسیله پرداختهای آتی واحد ثبت معاملات بازرگانی دردفاترحسابداری ایفا کرد کار دادو ستد وتجارت را توسعه بخشید و موجب پیدایش حرفه صرافی گردید که عملیلات آنها مقدمه کار بانکهای امروزی شد. (همان، ص۳)

بانک

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانکها بر دو نوع اند : ۱- بانکهای تخصصی مانند بانک کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن و … ۲- بانکهای تجاری مانند بانک ملی ، صادرات ، تجارت و …. باضافه بانکهای خصوصی که کلا زیر نظر و تحت نظارت باتک مرکزی انجام وظیفه مینمایند و اصول حاکم بر آنها اسلامی است.

بانکهای تخصصی در سیستم بانکداری دولتی و اکثر بانکهای تجاری خصوصی و یا در حال خصوصی شدن هستند . اصلی ترین وظیفه بانکهای تجاری جذب منابع ، اعطای تسهیلات و در پاره ای موارد ارائه کارهای خدماتی میباشد. (سایت اینترنتی بانک ایران زمین)

صندوق

درعرف بانکداری به ان بخش از امور بانکی اطلاق می شود که عمدتا کار دریافت وپرداخت وجوه نقدی یا امور مربوط به انتقالات وجوه از حسابها را انجام می دهد. می توان گفت قسمت اعظم امور شعبه در رابطه مستقیم با مشتریان را دوایر صندوق شعب انجام می دهند. (بانکداری داخلی۱، ۱۳۸۲، ص۴۸)

 تحویلدار

شخصی است که کار دریافت و پرداخت پول را بعهده دارد. اولین تابلوی تیلیغاتی موسسه مالی چهره متبسم و با اخلاق تحویلدار است.

اهم وظائف :

۱- مطالعه کامل بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره و حسن انجام آن .

۲- ارائه سند واریز و برداشت به مشتریان و کنترل امضاء آنان با سوابق موجود.

۳- ممهور نمودن اسناد به مهر شعبه و مهر نام خود.

۴- دقت در شمارش وجوه دریافتی و پرداختی و اطمینان از جعلی نبودن این پولها.

۵- اعلام فزونی و کسری صندوق به مافوق.

۶- تحویل گرفتن کلید دوم شعبه و تلاش در جهت حفظ و نگهداری آن .

۷- عدم افشای اسرار مشتریان. (سایت اینترنتی بانک ایران زمین)

کسری صندوق

         تحویلدار ممکن است در موقع دریافت روزانه از یک مشتری کمتر ویا هنگام پرداخت بیشتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد. در پایان روز پس از استخراج حسابها وشمارش پول موجود و بررسی اسناد دریافت و پرداخت و مقابله انها با مانده حساب صندوق چنانچه متصدی مربوطه کسری وجه داشته باشد باید مبلغ کسری ار وی اخذ وبه موجودی اضافه شود و چنانچه وصول فوری امکان نداشته باشد باید مبلغ مذکور از محل بدهکاران موقت تامین وحداکثر ظرف مدت سه روز ترتیب دریافت کسری صندوق از متصدی داده شود. به هر حال لازم است برای کنترل بیشتر مراتب تامین کسری صندوق از طریق حساب بدهکاران موقت انجام گیرد. (بانکداری داخلی ۱، ۱۳۸۲،ص۴۹)

فزونی صندوق

       چنانچه تحویلدار در موقع دریافت روزانه از یک مشتری بیشتر و یا هنگام پرداخت کمتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد در این صورت فزونی صندوق داشته وجه فوق به حساب بستانکاران   موقت( فزونی صندوق) منظور و در صورت مراجعه مشتری و ادعا نسبت به مالکیت مبلغ مذکور پس از تحقیقات کافی و محرز شدن اینکه وجه به او تعلق دارد برحسب مورد با مجوز اداره بازرسی کل ویا اداره امور شعب متبوع یا مسولین شعبه با اخذ تعهد کتبی به نامبرده پرداخت و درغیر این صورت در پایان سال از طریق اداره امور شعب به حساب اداره حسابداری کل و بودجه بانک منتقل می گردد.(همان)

.

عوامل به وجود امدن کسری یا فزونی صندوق

نداشتن اموزش و کارورزی مناسب

اگر تحویلدار دارای رشته تحصیلی مرتبط با شغل خود باشد واز طرفی اموزش های متناسب با شغل خود را بدو و ضمن خدمت بگذراند با وظایف شغلی خود مطلع خواهد شد وبا کارورزی مناسب مهارت لازم را برای تحویلداری کسب خواهد نمود.

 نداشتن اهتمام ودقت کافی درانجام وظایف شغلی و اجرای دستورالعمل های صادره بانک

به صورت خلاصه یک تحویلدار در شرایط عادی باید نکات زیر را رعایت کند :

۱- دقت در محاسبات ذهنی

۲- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت

۳- دقت در اصالت پول

۴- شمارش پول به یک روش واحد( تفکیک پولها از درشت به خرد- یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)

۵- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری

۶- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه

۷- دقت به متن چکها

۸- انطباق مبلغ دریافتی/ پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری

۹- ثبت بلافاصله سند

۱۰- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها

۱۱- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد

۱۲- نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه

۱۳- خروج موقت یا قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه

۱۴- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه

۱۵- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان

۱۶- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری

۱۷- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه) (جو آن جرمن،۱۳۸۸،صص ۵۵-۱۱۸)

 

نداشتن مدیریت صحیح در شرایط غیر عادی ویا عواملی که موجب حواس پرتی

تحویلدار می شود

       تحویلدار ماهر می تواند شرایطی را که موجب حواس پرتی خیال پردازی عصبیت حدیث نفس ویا واکنش عملی یک فرد عادی می شود را به صورت صحیح مدیریت نموده از عواقب سوء ان مصون بماند. از جمله این شرایط می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- فیش هایی که توسط همکاران از پشت باجه اورده می شود.

۲- نا رضایتی از رفتار و عمکرد رئیس

۳- شلوغی بیش از حد شعبه

۴- معیوب بودن دستگاه پول شمار

۵- قطعی ارتباط به صورت مکرر

۶- استرس ذاتی شغل تحویلداری

۷- مشتری بد حجاب

۸- درخواست بی جای مشتری

۹- ناگزیر بودن به استفاده از تلفن هنگام دادوستد با مشتری

۱۰- دیر کردن پول رسانی خزانه و کمبود وجه در صندوق

۱۱- دعوای دو مشتری

۱۲- داشتن یک کار واجب که باید به خاطر ان مرخصی ساعتی بگیرید

۱۳- دعوای خانوادگی

 

۲-۲پیشینه تحقیق

         مشابه موضوع این تحقیق مقاله ای است با عنوان” آسیب شناسی شغل تحویلداری از ابعاد ساختاری و رفتاری” که مطالعه موردی بانک رفاه است و توسط اقای لقمان رحمان پور انجام گردیده است. روش گرد اوری اطلاعات این مقاله کثرت گرایی بوده است یعنی هم از اسناد ومدارک بانک هم پرسشنامه و هم مصاحبه استفاده شده است.

       کسری صندوق در این مقاله به عنوان یکی از مشکلات تحویلداران مطرح گردیده و محقق عوامل ایجاد ان را به سه گروه کلی فرتدی محیطی و سازمانی تقسیم می کند وعلت بروز و راه حل های چنین مشکلی را به صورت زیر بیان می کند:

الف- پول( ریزی و فرسوده بودن پول)

محقق ضمن توصیه به کار کارشناسی دقیق دراین مورد نقش فرهنگ سازی نگهداری صحیح پول را متذکر می شود.

ب- معیوب بودن دستگاه پول شمار

محقق تامین دستگاههای پولشمار مرغوب تر را به سازمان توصیه می کند.

ج- کم دقتی تحویلدار باتوجه به مشکلات مالی یا ضعف حافظه

محقق تامین حداقل استاندارد زندگی تحویلداران توسط سازمان را راه حل این مشکل می داند.

د- ازدحام زیاد مشتریان و انتظار پاسخگویی سریع و در ان واحد به همه انها

محقق راه حل این مشکل را تقسیم بندی زمان پاسخ گویی به مشتریان معرفی می کند.(مجله بانک واقتصاد شماره ۷۹صص۲۱-۳۱)

 

۳-۲ارائه مدل تحقیق

این تحقیق عوامل به وجود امدن مشکل کسری یا فزونی صندوق تحویلداران را در سه گروه زیر مورد آزمون قرار می دهد و البته عامل سابقه و تجربه تحویلداری را نیز در میزان کسری و فزونی یک تحویلدار دخیل می داند.

اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی

اهتمام ودقت در انجام وظایف ودستورالعمل های داخلی اموزش دیده شده

مدیریت صحیح تحویلداران نسبت به عواملی که موجب اشفتگی و پریشانی خاطر یک فرد عادی شود.

جایگاه تحقیق

محقق در این پژوهش کوشیده است تا تسلط ومهارت کاری تحویلدار را عامل اصلی در میزان کسری و فزونی تحویلداران معرفی نماید. چون یک تحویلدار زبردست و خبره با توجیه خود

ویا دیگران خواهد توانست در شرایط عادی دقت ودر شرایط غیر عادی مدیریت صحیح خود را اعمال و مانع از ضرر وزیان وارده نسبت به خود و خانواده خود بانک مشتریان و احیانا همکاران خود بشود.

 

                 فصل سوم

           روش شناسی تحقیق

 

۱-۳ نوع تحقیق از نظر هدف :

کاربردی

۲-۳ نوع تحقیق از نظر جمع اوری امار و اطلاعات

تحلیلی

 

۳-۳جامعه اماری

تحویلداران بانک ملی شهر تبریز ۳۵۷ نفر

نمونه اماری

نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۴۲ نفر

واحد اماری

تحویلدار

شیوه جمع اوری آمار و اطلاعات

میدانی

ابزار جمع آوری امار و اطلاعات

پرسشنامه

 ۴ -۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

استفاده از نرم افزار اکسل وتوابع زیر

LINEST-TDIST-FDIST

برای به دست آوردن رابطه خط رگرسیون و آزمون تصادفی نبودن ضرایب به دست امده ودر نهایت تعیین درجه اهمیت هر یک از متغیر ها در رابطه خطی

 

                 فصل چهارم            

             یافته های تحقیق  

 

۱-۴روش اجرای تحقیق

ارزش گذاری سوالات پرسشنامه به صورت زیر :

سابقه کار در شغل تحویلداری                  حداکثر ۸ نمره

تحصیلات وآموزش                                حداکثر ۷ نمره

به تفکیک زیر:

رشته تحصیلی مرتبط در دبیرستان                ۱نمره

تحصیلات دانشگاهی و رشته تحصیلی مرتبط حداکثر ۳ نمره

دوره های اموزشی داخلی بانک                 حداکثر ۳ نمره

انجام وظایف شغلی                             حداکثر ۸.۵ نمره

مدیریت شغلی                                   حداکثر ۶.۵ نمره

اخذ اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه ها

 

میزان کسری وفزونی سابقه اموزش /تحصیلات مدیریتی وظایف عادی ردیف
۳۰ ۴ ۲ ۴ ۶.۵ ۱
۳۰ ۴ ۵ ۵ ۷.۵ ۲
۲۰ ۸ ۵.۵ ۴.۵ ۷ ۳
۳۰ ۲ ۶ ۳.۵ ۷ ۴
۳۰ ۴ ۶ ۲.۵ ۷.۵ ۵
۳۰ ۶ ۵ ۲ ۸.۵ ۶
۲۵ ۶ ۶.۵ ۳ ۵ ۷
۳۰ ۸ ۷ ۴ ۶.۵ ۸
۳۰ ۶ ۳.۵ ۶.۵ ۶ ۹
۱۵ ۶ ۶ ۳.۵ ۵ ۱۰
۲۰ ۴ ۵ ۴.۵ ۸ ۱۱
۲۵ ۸ ۵.۵ ۶ ۴ ۱۲
۳۰ ۲ ۵ ۵.۵ ۸ ۱۳
۲۰ ۶ ۵ ۱.۵ ۷.۵ ۱۴
۵ ۶ ۴.۵ ۱.۵ ۴ ۱۵
۱۰ ۶ ۶ ۳ ۶ ۱۶
۳۰ ۸ ۶.۵ ۲.۵ ۳.۵ ۱۷
۳۰ ۴ ۵ ۵ ۸ ۱۸
۳۰ ۸ ۳ ۲.۵ ۸.۵ ۱۹
۲۰ ۶ ۲ ۲.۵ ۶.۵ ۲۰
۲۵ ۸ ۵ ۴.۵ ۷.۵ ۲۱
۱۵ ۴ ۱ ۲.۵ ۸ ۲۲
۲۵ ۸ ۲.۵ ۲.۵ ۸.۵ ۲۳
۲۰ ۴ ۱ ۴ ۶.۵ ۲۴
۲۰ ۸ ۵ ۲.۵ ۶ ۲۵
۲۵ ۶ ۶.۵ ۳ ۴.۵ ۲۶
۱۵ ۶ ۳ ۲.۵ ۶.۵ ۲۷
۳۰ ۸ ۵.۵ ۳.۵ ۸.۵ ۲۸
۲۵ ۶ ۲ ۱.۵ ۶.۵ ۲۹
۳۰ ۶ ۵.۵ ۲.۵ ۵ ۳۰
۳۰ ۶ ۶ ۳ ۵.۵ ۳۱
۲۵ ۲ ۴.۵ ۴ ۶.۵ ۳۲
۱۰ ۲ ۵ ۳.۵ ۴.۵ ۳۳
۲۰ ۴ ۵.۵ ۱ ۸ ۳۴
۳۰ ۸ ۲.۵ ۱.۵ ۷.۵ ۳۵
۱۰ ۴ ۶.۵ ۲.۵ ۷ ۳۶
۳۰ ۴ ۳ ۳ ۸.۵ ۳۷
۳۰ ۴ ۵ ۲ ۶ ۳۸
۲۵ ۴ ۶.۵ ۳.۵ ۷.۵ ۳۹
۲۵ ۸ ۶ ۲.۵ ۸ ۴۰
۰ ۲ ۰ ۲ ۲.۵ ۴۱
۱۰ ۴ ۵ ۲ ۵.۵ ۴۲

 

 ۲-۴تجزیه و تحلیل اطلاعات

 نتایج بدست آمده با استفاده از تابع

LINEST

۲.۲۳۹۵۲۶۰۲۳

۱.۷۸۲۱۶۲ ۰.۷۵۴۳۳۱۶۱۳ ۰.۸۴۶۲۱ -۵.۳۶۰۷۴
۰.۶۹۹۴۴۶۹۶۵ ۰.۸۵۰۵۸۱ ۰.۶۲۲۳۹۱۱۵۸ ۰.۵۴۴۸۷۸ ۶.۴۳۲۸۶۴
۰.۳۵۴۷۲۳۴۷۴ ۶.۸۰۲۰۳۳ #N/A #N/A #N/A
۵.۰۸۴۹۳۹۵۵۳ ۳۷ #N/A #N/A #N/A
۹۴۱.۰۷۲۹۲۹۹ ۱۷۱۱.۹۰۳ #N/A #N/A #N/A
وظایف عادی   X1 مدیریت شغلی X2 اموزش/ تحصیلات X3 سابقه X4 ثابت B

             و مفروضات جدول                                                    عدم کسری وفزونی صندوق=Y          

وضرایب بدست امده می توانیم خط رگرسیون را بصورت زیر بنویسیم :

Y=2.2X1 +1.7X2 +0.75X3 +0.84X4 +B                                                              

 

حال می خواهیم این فرض راکه ممکن است این ارتباط شانسی باشد را امتحان کنیم یا به زبان دیگر رابطه رگرسیون تا چه اندازه مورد اعتماد است؟

برای این کار باید مقدار را به مقدار الفا تبدیل کنیم

 

 

۰.۰۰۲۲۸۵۳۷۴ فرض تصادفی بودن رابطه رگرسیونFDIST

 

با توجه به اینکه مقدار الفای به دست امده کمتر از ۵ ۰.است پس فرض صفر این که رابطه ای بین Xها Yها

وجود ندارد را رد می کنیم و نتیجه می گیریم که این رابطه از روی شانس و تصادف حاصل نشده است

 

 

 

 

حال می خواهیم بدانیم کدامیک از متغیر ها مهم تر است برای این کار باید آماره تی را برای هر متغیر بدست اوریم بعد ان را با مقداری که در نظر می گیریم مقایسه کنیم برای بدست اوردن این اماره باید ضریب هر متغیر را بر انحراف خطای بر اورد شده تقسیم کنیم مقدار مطلق ان را در توزیع تی با درجه ازادی بدست امده مقایسه می کنیم :

رابطه معنی داری TDIST
۰.۰۰۳۵۲۸۱۶۹

 

۳.۲۰۳ ۲.۰۹۵۲۳ ۱.۲۱۱۹۹ ۱.۵۵۳ تقسیم

 

 پس می توان در مورد نقش و اهمیت عوامل جلوگیری از کسری وفزونی صندوق تحویلداران چنین نتیجه گرفت:

X1>X2>X4>X3

فصل پنجم

تفسیریافته ها

 

۱-۵تفسیر یافته ها

 چنانکه در قسمت مرور ادبیات اشاره شد طبق بخشنامه های داخلی و کتاب بانکداری داخلی ۱اداره اموزش و مدیریت بانک ملی و کتاب راهنما

برای متصدیان امور بانکی عوامل موثر در ایجاد کسری و فزونی تحویلداران در گروه های زیر طبقه بندی شد

نقش اموزش و تحصیلات

نقش سابقه و تجربه

نقش دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی

نقش هنر مدیریتی تحویلدار در شرایط غیر عادی که موجب حواس

این عوامل با استفاده از امار استنباطی در قسمت تجزیه و تحلیل

تحقیق در قالب یک رابطه رگرسیون خطی درامد و نشان داد که

که این عوامل با عدم کسری وفزونی صندوق تحویلدار همبستگی دارند ولی ضریب اهمیت هر یک درایجاد این مساله متفاوت است

باتوجه به ازمون اماره T می توان

در مورد نقش و اهمیت عوامل در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق تحویلداران چنین اولویت بندی کرد :

دقت درانجام وظایف شغلی

هنر مدیریتی تحویلدار در شرایط غیر عادی

سابقه

اموزش ضمن خدمت و تحصیلات

 

فصل ششم

خلاصه

نتیجه

ارائه پیشنهادها

 

 ۱- ۶ خلاصه

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق تحویلداران می پردازد وپس از شناسایی این عوامل در مرو ر ادبیات تحقیق نظریه موجود را مورد ازمون قرار می دهد وبا استفاده از امار استنباطی همبستگی بین این عوامل با عدم کسری و فزونی را اثبات کرده وبا اجرای ازمون تی ورابطه معنی داری این عوامل را اولویت بندی می کند.

 ۲-۶ نتیجه

مهم ترین عامل موثر در کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی راکه موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در اموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست اورد.

 

۳- ۶ارائه پیشنهاد ها

مدیران محترم می توانند با پیش دستی در نظر خواهی از تحویلداران در موردچگونه بهتر انجام دادن وظایفشان و رسیدگی به کاستی ها و مشکلات تحویلداران، روحیه صمیمیت و همکاری را افزایش داده تا تحویلداران با افزایش ارامش خاطر ،کار راخودرابا علاقه و دلسوزی   انجام دهند.

همچنین با درک استرس ذاتی کار یک تحویلدار موجبات حواس پرتی

تحویلداران را فراهم ننمایند.

 

پژوهشگران محترم می توانند در زمینه های زیر را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند:

پیامد های منفی افزایش سابقه تحویلداران

اثر مثبت عوامل افزایش دهنده ضریب امنیتی شعب مثل دوربین گیشه

شیشه دار

و…

 

 

 

 

 

منابع

 بانک ملی ایران اداره کل آموزش و مدیریت(۱۳۸۲ )بانکداری داخلی ۱(تجهیز منابع)چاپ پنجم تهران

بخشنامه های شماره ۷۴۴/۹۰   و۸۴۲/ ۹۰ اداره امور شعب قسمتی از وظایف و مسولیت های متصدیان امور بانکی

بهشتی محمد بافر (۱۳۸۸) روش تحقیق در علوم اقتصادی افق دانش تبریز

جوان جرمن گریپز(۱۳۸۸) کتاب راهنما برای متصدیان امور بانکی جلد دوم پرویز ساسان گهر انتشارات پیشبردتهران

رحمان پور لقمان(؟) آسیب شناسی شغل تحویلداری از ابعاد ساختاری و رفتاری بانک و

اقتصاد، جلد؟شماره ۷۹صص۲۱-۳۱

سایت اینترنتی بانک ایران زمین

توابع آماری اکسل ،صمدیان ، بهرام(۱۳۸۵) ؟cd

 با سلام و خسته نباشید:

همکار گرامی: پرسشنامه ای که پیش رو دارید قسمتی از یک کار تحقیقی با عنوان” بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلدران بانک ملی شهر تبریز” می باشد و نیازی به درج نام شما نیست خواهشمند است با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

پاسخهای شما مارا در رسیدن به اهداف تحقیق قطعا یاری خواهد نمود.

الف) سابقه کار شما در شغل تحویلداری ……………. سال

ب) رشته تحصیلی در دبیرستان یا هنرستان ……………..

ج) تحصیلات دانشگاهی …………………. رشته ………………..

د) کدامیک از دوره های آموزشی زیر را گذرانده اید؟

بدو خدمت     ….     بانکداری داخلی۱   ….       حسابداری ۱     …..         سیبا   ….       حقوق بانکی ۱…. اموزش رفتاری کارکنان ….

توجه: با درنظر گرفتن بازه زمانی یک ماه اخیر به سوالات بعدی پاسخ دهید.

 ه) شما تا چه حدی خود را ملزم به رعایت نکات زیر می نمایید.

۱- دقت در محاسبات ذهنی                                                         کم …..          زیاد…..

۲- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت                                         کم……          زیاد…..

۳- دقت در اصالت پول                                                                    کم…..           زیاد…..

۴- شمارش پول به یک روش واحد                                                     کم…….         زیاد…..

( تفکیک پولها از درشت به خرد- یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)

۵- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری                                              کم…..           زیاد….

۶- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه                                کم …           زیاد….

۷- دقت به متن چکها                                                                       کم ….         زیاد….

۸- انطباق مبلغ دریافتی/ پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری             کم….           زیاد…..

۹- ثبت بلافاصله سند                                                                       کم….          زیاد…..

۱۰- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها                 کم…..         زیاد…..

۱۱- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد                                     کم…..         زیاد…..

۱۲- نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه                           کم….          زیاد….

۱۳- خروج موقت یا قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه                 کم….         زیاد….

۱۴- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه                                         کم….         زیاد….

۱۵- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان                                           کم….        زیاد….

۱۶- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری       کم….           زیاد….

۱۷- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه)             کم….           زیاد….

و) تاچه حدی شرایط زیر حواس شمارا پرت می کند ؟ ( شمارا دچار عصبیت– خیال پردازی- حدیث نفس و یا واکنش عملی می کند)

۱- فیش هایی که توسط همکاران از پشت باجه اورده می شود.           کم…..       زیاد….

۲- نا رضایتی از رفتار و عمکرد رئیس                                           کم……        زیاد….

۳- شلوغی بیش از حد شعبه                                                     کم…..      زیاد…..

۴- معیوب بودن دستگاه پول شمار                                              کم……       زیاد….

۵- قطعی ارتباط به صورت مکرر                                                  کم……         زیاد….

۶- استرس ذاتی شغل تحویلداری                                                کم…….     زیاد…..

۷- مشتری بد حجاب                                                                کم…..         زیاد….

۸- درخواست بی جای مشتری                                                     کم……         زیاد…..

۹- ناگزیر بودن به استفاده از تلفن هنگام دادوستد با مشتری             کم……         زیاد…..

۱۰- دیر کردن پول رسانی خزانه و کمبود وجه در صندوق                 کم…….         زیاد…..

۱۱- دعوای دو مشتری                                                             کم…….         زیاد…..

۱۲- داشتن یک کار واجب که باید به خاطر ان مرخصی ساعتی بگیرید     کم…….         زیاد…..

۱۳- دعوای خانوادگی                                                                 کم…….         زیاد…..

 

توجه: در پاسخ دادن به سوالات زیر اختلاف حسابهای کمتر یا مساوی پنج هزار ریال در هر روز در نظر گرفته نشود.

 

ز) شما معمولا چه مقدار کسری صندوقی می آورید که مجبور باشید خودتان آن را تامین کنید؟   بیشتر از پانصد هزار ریال در ماه                           کمتر یا مساوی پانصد هزار ریال در ماه

در ماه اخیر اتفاق نیافتاده است

س) شما معمولا چند بار در طول یک هفته دچار کسری یا فزونی صندوق می شوید؟ ( اعم از این که اختلاف پیدا بشود یا نشود)

اصلا   …..     یک بار       …..     دوبار   ……     بیش از دو بار   …….

 

از مساعدت جناب عالی تشکر می کنم

————————————————————————————————————————

نام محقق: حسن امام قلی پور

در صورتیکه این مقاله مورد پسندتان قرار گرفت یک صلوات در حق فرج امام زمان بفرستید


مطالب مرتبط با این موضوع :

یک دیدگاه

  1. زهرابی باک گفت:

    باسلام ببخشیدوقت تون میگیرم میخواستم بگم من یه کارتحقیقی مشابه کارشمادارم انجام میدم درشهرزاهدان بانک تجارت وازپرسشنامه شمااستفاده کردم خواستم بدونم فصل۴تجزیه وتحلیل میزان کسری وفزونی راچطورمحاسبه کردید؟وهمچنین وظایف عادی ومدیریتی؟
    خیلی ممنون میشم جواب بدیدممنون

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها