حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

بررسی نتایج بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی

در سازمان توسعه منابع انرژی

چکیده

نوسانات کاهش ارزش وقدرت پول رایج درسالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغییر سطح قیمتها اندازه گیری و شناسایی نماییم، صورتهای مالی شرکت گمراه کننده خواهدبود.حسابداری تورمی بعنوان صورت مالی تکمیلی می تواند اشکالات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را مرتفع نماید. صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی بعنوان مکمل صورتهای مالی درنشان دادن وضعیت دارایی‌ها ، بدهی‌ها وسود وزیان به مدیران سازمان در اخذ تصمیمات اقتصادی و عملیاتی در بکارگیری منابع مالی، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد . صورتهای مالی سازمان بر مبنای روش ارزش ریال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولی و غیرپولی طبقه بندی وبا استفاده از میانگین شاخص قیمت ها ، تعدیل می‌شوند در این تحقیق با بکارگیری از پرسشنامه لیکرت، نظرات کارشناسان و مدیران سازمان درخصوص میزان استفاده از صورتهای مالی محاسبه شده بر مبنای تورمی درتصمیم گیری های سازمان، جمع بندی و با استفاده از روشهای آماری و نرم افزارSPSS  آمارهای توصیفی و استنباطی مربوطه استخراج و تحلیل گردیده است.نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات حاصل از حسابداری تورمی قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد .

واژه‌های کلیدی: حسابداری تورمی، صورتهای مالی تاریخی، اقلام پولی و غیرپولی، تصمیات اقتصادی وعملیاتی .

۱- مقدمه

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات می‌باشد که رویداد‌های مالی موثر بر سازمان‌ها را شناسایی و اثرات اینگونه رویداد‌ها را به تصمیم‌ گیرندگان گزارش می‌کند.

اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، بستری جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه را فراهم می‌سازد. از این رو می‌بایست مربوط و قابل اتکا باشند. ازآنجا که پول وسیله مبادله ومقیاس مشترک اندازه گیری درکلیه مبادلات اقتصادی است ، درحسابداری نیز معاملات وعملیات مالی برحسب واحد پول اندازه گیری شده واطلاعات مالی برحسب پول گزارش می شود . ارزش واقعی پول وقدرت خرید آن درگذر زمان کاهش می یابد.درچنین شرایطی حسابداری تورمی، صورتهای مالی را تعدیل و آنها را به ریال های همگن شده‌ای تبدیل نموده و میزان اثرگذاری (مربوط بودن) اطلاعات را تا میزان زیادی ارتقا می‌بخشد ]۱[ .

۲- بیان مسئله

تورم، تغییرات پایدار درقیمت‌های نسبی است که موجب ایجاد تغییر درسطح عمومی قیمت های یک اقتصاد می‌گردد ودرنتیجه ی آن، برخی افراد فعال در آن اقتصاد متضرر خواهند شد. بنابراین می توان افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید عمومی پول ) را دراصطلاح تورم نامید. درمقابل می‌توان کاهش سطح عمومی قیمت ها ( افزایش قدرت خرید عمومی پول ) را نیز رکود تلقی کرد]۲[.

ماهیت تغییرات قیمتها معرف ارزش مبادله کالا وخدمات دراقتصاد است . این کالاها وخدمات شامل عوامل تولید واقلام لازم درمراحل واسطه ساخت ، اقلام نگهداری شده برای انتفاع از افزایش قیمت واقلامی است که به قصد مصرف تحصیل شده اند]۳[.

۳- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

یکی از اهداف اولیه حسابداری وگزارشگری مالی ، تامین نیاز وخواستهای اطلاعاتی استفاده کنندگان جهت کمک در اتخاذ تصیمیم گیری های اقتصادی درارتباط با واحد تجاری می باشد . مقیاس پول واحد درحسابداری که کارآمدترین وسیله برای اندازه گیری کلیه رویدادهای مالی وپردازش اطلاعات واحد تجاری است بر خلاف مقیاس‌های فیزیکی درگذر زمان ثابت نبوده وهمزمان با رکود وتورم تغییر پذیرند.اوج گیری نرخ تورم از اواخر سال ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۸۰ بسیاری از حسابداران واستفاده کنندگان از صورتهای مالی را به جستجو جهت ارائه ی اطلاعات مکملی برای نشان دادن اثرات تورم واداشت.ترازنامه هایی که درحال حاضر ازجانب شرکت های صنعتی ارائه می شود  دارایی های گزارش شده به قیمت های سالیان پیش در مقابل ارقام بدهی هایی قرار می گیرند که مربوط بهدورهی جاری است وممکن است موجبات ارائه ی اطلاعاتی گمراه کننده را فراهم سازد .پول وقدرت خرید[۱]آن ، دلار اسمی[۲]و دلار ثابت[۳]پول واحد عمومی مورد استفاده در تهیه ی صورتهای می باشد. مفهوم استفاده از پول به عنوان واحد اندازه‌گیری ممکن است این نگرش را به ذهن متبادر سازد که ریال یک واحد ثابت ارزش است همان طور که کیلومترواحد ثابت مسافت ولیتر واحد ثابت اندازه‌گیری مایعات می باشند]۱[.از این رو دراین تحقیق قصد داریم تا با انجام پژوهش علمی نسبت به بررسی نتایج تهیه صورتهای مالی سازمان توسعه منابع انرژی بر مبنای حسابداری تورمی، تصویری شفاف وگویا از وضعیت مالی سازمان، ارائه گردد .

۴- فرضیه‌های تحقیق

۱- تهیه صورتهای مالی برمبنای حسابداری تورمی موجب بهبود تصمیم‌گیری های مدیریتی و راهبردی در سازمان توسعه منابع انرژی می‌گردد .

۲- تهیه صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی موجب بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی می‌گردد .

۳- تهیه صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی موجب بهبود تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد .

همچنین تأثیر کلی استفاده از حسابداری تورمی در اتخاذ تصمیمات مذکور بررسی می‌گردد.

۵-روش و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه، روش توصیفی با استفاده از پرسشنامه مقیاس لیکرت از مدیران و کارشناسان حوزه مالی سازمان توسعه منابع انرژی انجام می شود ونتایج تهیه صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی ، در تصمیم گیری های راهبردی ، عملیاتی وسرمایه گذاری بررسی وتحلیل می گردد. همچنین اطلاعات مربوط به صورتهای مالی ۱۳۹۰ سازمان مبنای تهیه صورتهای مالی تورمی قرار گرفته وهمراه با  پرسشنامه‌ها صورتهای مالی تورمی ونسبت های مالی ، توزیع شده و جمع بندی و تحلیل نتایج در سال ۱۳۹۲ شمسی انجام گردیده است.

۶-سابقه تحقیقات ومطالعات انجام گرفته

– از اوایل سال ۱۹۰۰ میلادی حسابداران در ایالات متحده و انگلستان تأثیر تورم بر پایه تئوری اعداد شاخص و قدرت خرید بر صورتهای مالی را مورد توجه و بحث قرار دادند. کتاب سال ۱۹۱۱ ایرونیگ فیشربه نام قدرت خرید پولبه عنوان مرجع کتاب هنری سوئینیبه نام حسابداری پایدار[۴]در سال ۱۹۳۶ در مورد حسابداری قدرت خرید ثابت، مورد استفاده قرار گرفته است.]۴[

 – هنری سوئینیطی تحقیقی آثار تورم بر صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق تحت عنوان حسابداری تعدیل شده ، نظریه ای را مبنی بر تعدیل صورتهای مالی بر اساس واحد اسمی پولی ارایه نمود.]۴[ .

– موریس مونیتز در سال ۱۹۷۵ مقاله ای با عنوان تاثیر حسابداری تورمی بر قیمت سهام به چاپ رسانید و معتقد بود که تغییر قیمت ها تابعی از دو عامل مستقل می باشد. عامل اول، تغییر نسبی قیمت‌ها که ناشی از نیروی بازار و متأثر از عرضه وتقاضای کالا است و عامل دوم، تغییر نسبی قیمت پول می باشد]۴[ .

—————————————————————–

نوع فایل : Word

تعداد صفحه : ۲۰

قیمت : صلواتی

تهیه کننده :‌مهدی کامکار

رمز فایل: www.komakhesabdar.ir

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

یک دیدگاه

  1. قمر احمدی گفت:

    موضوع بسیار جذابی برای اینجانب است و در حال تحقیق در خصوص حسابدرای تورمی و تاثیرات آن بر اقلام صورتهای مالی هستم

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها