حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

ترازنامه به زبان ساده مشخص می‌نماید که یک موسسه چه میزان دارایی دارد

ترازنامه یا بیلان عبارتست از صورتحسابی است که وضعیت مالی یک موسسه را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد.صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.

در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌گردد.بدهکاران به شرکت نیز جز دارایی‌های شزکت محسوب می‌گردند ، زیرا بدهکاران نیز در نهایت با پرداخت پول به صندوق شرکت و یا پرداختهای از نوع دیگر (چک و…) موجب افزایش دارایی ترازنامه میشوند.

ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است و به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد.

عنوان ترازنامه شامل سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای می باشد که ترازنامه جهت نشان دادن وضعیت مالی آن تهیه می گردد در سطر دوم نام صورت مالی تهیه شده که همان ترازنامه است ذکر می شود .

در سطر سوم تاریخ تنظیم ترازنامه که معمولا یک روز معین است نوشته می شود و این بدان معنی است که ترازنامه نشان دهنده وضع مالی موسسه در یک روز معین است و نه در یک دوره مالی.

ضمنا ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را نشان می دهد و نه وضعیت مالی شخصی صاحب یا صاحبان موسسه را چرا که ممکن است ایشان منابع ایجاد درآمد دیگری نیز داشته باشند.

ترازنامه خود به دو صورت گزارشی(عمودی) و حسابی (افقی) تهیه می شود.

در شکل گزارشی ترازنامه ابتدا عنوان ترازنامه مشتمل بر سه سطر آورده می شود.

سپس داراییها را به صورت ستونی می آوریم و پس از آن بدهیها نوشته شده و پس از آن حقوق صاحبان سرمایه را می آورید.

بدهیها را قبل از حقوق صاحبان سرمایه می آوریم بدلیل اینکه طلبکاران در دریافت مطالباتشان نسبت به صاحب یا صاحبان موسسه تقدم دارند.

در شکل حسابی ترازنامه پس از عنوان ابتدا داراییها در سمت راست و سپس بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ نوشته می شوند.

به طور کلی می توان گفت ترازنامه صورتی است که اطلاعات لازم در مورد پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار شرکت می گذارد واز طرفی در ترازنامه میزان بدهی سازمان نیز مشخص می‌گردد.

هر سازمان ممکن است به افراد مختلف بدهی داشته باشد (حساب بستانکاران) و یا موسسه ممکن است با صدور چکهای مختلف اسناد پرداختنی مختلفی داشته باشد، خلاصه اطلاعات بدهی موسسه و در نهایت سرمایه تشکیل موسسه نیز در قسمت بدهیهای ترازنامه مشخص می‌گردد. علت امر این است، که شرکت همواره به صاحب سرمایه بدهکار می‌باشد. در حقیقت بدهی و سرمایه دیون یک موسسه را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر مشخص می‌کند.

ترانامه بر اساس اصل زیر استوار است:

دارایی = بدهی + سرمایه به این اصل، معادله اصلی حسابداری می‌گویند.

انواع شکل های ارائه ترازنامه
ترازنامه را می توان به اشکال مختلفی گزارش نمود. انواع شکل های ارائه ترازنامه به شرح زیر هستند:
الف) شکل حساب (T): این نوع شکل ارائه ترازنامه، بر روی معادله حسابداری تأکید دارد. دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ ترازنامه فهرست می شوند.
ب) شکل گزارشی: در این شکل قسمت چپ ترازنامه را زیر دارایی می نویسند. در ایران شکل بیشتر از فرم گزارشی استفاده می شود.
ج) شکل سرمایه در گردش: این شکل ارائه، بر محاسبه و گزارش سرمایه در گردش متن ترازناه تأکید دارد که برای مؤسسات اعتباری مطلوب است. حسن آن مبلغی است که به نام سرمایه در گردش به مؤسسه اعتباری می دهد. این شکل گزارش ترازنامه، منسوخ شده است.
طبقه بندی مرسوم در ترازنامه
برای طبقه بندی رویکرد متفاوتی وجود دارد:
۱-طبقه بندی بر مبنای انتظاراتی که از موجودی کالا در انبار است. (کارکرد)
۲-طبقه بندی از نظر نقدینگی. در این طبقه بندی معمولاً دارایی ها را بر مبنای کاهش نقد شوندگی شان طبقه بندی می کنیم. در مورد بدهی ها بر مبنای الزام به بازپرداخت آنها عمل می کنیم
در مورد حقوق صاحبان سهام بر مبنای کاهش بقا (کاهش ماندگاری) طبقه بندی انجام می شود.
انگیزه های طبقه بندی را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
۱-نشان دادن توانایی واحد تجاری در ایفای تعهداتش در سررسید آنها.
۲-توصیف عملیات واحد تجاری
۳-پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت. هر چه دارایی جاری بیشتر باید، واحد تجاری توانایی بیشتری دارد.
۴-نشان دادن فرایند حسابداری
۵-نشان دادن روش های ارزیابی. مثلاً قاعده ای که برای اسهتلاک در نظر می گیرند
نکته: مهمترین دلیل طبقه بندی تسهیل تصمیم گیری است.
عناصر ترازنامه
دارایی ها:
داراییها،حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن منافع است که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است. دارایی ها به دو گروه جاری و غیر جاری طبقه بندی می وشند.
داراییهای جاری وجه نقد یا سایر دارایی هایی است که انتظار می رود طی یک دوره مالی یا چرخه عملیاتی هر کدام طولانی تر است به وجه نقد تبدیل و یا مصرف شوند.
چرخه عادی عملاتی مدتز مانی که انتظار می رود واحد تجاری پولی را که سرمایه گذاری کرده است مجدداً آن را برگرداند. به عبارت دیگر چرخه عملاتی است که متوسطه فاصله زمانی بین ” تحصیل موادی که وارد فرآیند عملیات می شود” و ” تبدیل نهایی آنها به وجه نقد” است.
بدهی ها
عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته.
اگر سررسیدی کمتر از یک دوره مالی داشته باشد بدهی جاری است و محاسبه آن آسان است . اگر سررسید آن بیش از یک دوره مالی باشد، بدهی غیرجاری می گویند که ارزش اسمی و سررسید آن معمولاً یکی نیست.
حقوق صاحبان سرمایه
حقوق صاحبان سرمایه، منافع باقیمانده مالکان در مؤسسه است. به عبارت دیگر دارایی ها پس از کسر بدهی ها، حقوق صاحبان سرمایه نامیده می شود. در این قسمت باید تعداد یا ارزش اسمی سهام را افشا کنیم. از جمله حسابهایی که در این قسمت ترازنامه جای می گیرند می توان سرمایه (سهام عادی) صرف سهام، اندوخته و سود و زیان انباشته را نام برد.
سهام سرمایه: سرمایه قانونی یا اظهار شده شرکت است. سهام سرمایه برابر است با ارزش اسمی سهام عادی و ممتاز منتشره یا در جریان شرکت. و بیانگر مقداری است که برای تقسیم سود در دسترس نمی باشد. سرمایه قانونی توسط قوانین دولت مشخص و در اساسنامه شرکت قید شده است.
هر طبقه از سهام، ممتاز و عادی باید به ارزش اسمی، و یا در صورتی که بدون ارزش اسمی است به ارزش اظهار شده شرکت، گزارش شود. جزئیات هر طبقه از سهام سرمایه شامل تتعداد سهام مجاز، تعداد سهام متشره، تعداد سهام در جریان و تعداد سهام پذیره نویسی شده، قابلیت بازخرید آنها، قابلیت تبدیل آنها و هر ویژگی یا توافق دیگر باید به طور جداگانه گزارش شود.
صرف یا کسر سهام: صرف سهام، مازاد مبلغ دریافت شده بر ارزش اسمی سهام منتشره در زمان انتشار است. هر گاه سهام در زمان انتشار به مبلغی کمتر از ارزش اسمی واگذار شود، مابه التفاوت مبلغ دریافتی و ارزش اسمی، کسر سهام نامیده می شود.
سود انباشته: سود انباشته اساساً خالص سود انباشته شده شرکت، پس از کسر سودهای تقسیمی پرداخت شده، از زمان آغاز فعالیت شرکت تا تاریخ ترازنامه است. در بسیاری شرتها، سود انباشته، مبلغ بزرگی در بخش حقوق صاحبان سرمایه آنها می باشد.
مانده منفی (بدهکار) حساب سود انباشته، کسری یا زیان انباشته نامیده می شود و معمولاً زمانی ایجاد می شود که شرکت زیان های عملیاتی را تجربه می کند.
شرکتهایی که در مراحل پیشرفت هستند معمولاً سود کمتری را به سهامدارانشان به صورت نقدی پرداخت یمی کنند و به جای آن تمام یا اکثر سود را برای سرمایه گذاری مجدد و توسعه تجاری حفظ می کنند.
اندوخته: تخصیص بخشی از سود انباشته جهت هدفی خاص یا طیق قانون و الزامات قراردادی است.

تهیه ترازنامه

گزارشی که در فواصل معین برای نشان دادن وضعیت دارایی –بدهی و سرمایه یک موسسه بر اساس قواعد حسابداری تهیه می گردد ترازنامه –بیلان یا صورت وضعیت مالی گفته می شود و هدف از تهیه ان ارائه تصویری ثابت از چگونگی وضعیت مالی یک موسسه در لحظه خاصی از زمان است .

موسسه پیمان

ترازنامه

به تاریخ     …………

         دارایی                                                         =                 بدهی                 +         سرمایه              

 

                                  دارایی

 

دارایی جاری

 

بانک                                 ۱۶۰۰۰۰۰        

بدهکاران                            ۸۰۰۰۰                                

جمع دارایی جاری                                   ۱۶۸۰۰۰۰

 

دارایی ثابت

زمین                               ۲۰۰۰۰۰۰

ساختمان                             ۱۰۰۰۰۰۰

اثاثه اداری                         ۶۲۰۰۰۰

جمع دارایی ثابت                                   ۳۶۲۰۰۰۰

 

جمع دارایی                                         ۵۳۰۰۰۰۰    

 

 

 

                                    بدهی

 

بدهی جاری

 

بستانکاران                            ۳۰۰۰۰۰

 

 

 

حق مالی صاحب موسسه

سرمایه اقای….                       ۵۰۰۰۰۰۰

 

 

 

 

جمع بدهی وسرمایه                   ۵۳۰۰۰۰۰          

 

 

ترازنامه فوق که در ان دارایی در یک طرف و بدهی سرمایه در طرف دیگر اورده شده است به معادله اصلی حسابداری یعنی (دارایی = بدهی + سرمایه ) تشابه کامل دارد .تساوی یا توازن دارایی با جمع بدهی و سرمایه یکی از دلایلی است که به این صورت مالی ترازنامه می گویند.

در ترازنامه داراییها و بدهیها قابل تهاتر نیستند حتی اگر مدیریت تصمیم داشته باشد یک دارایی خاص را برای پرداخت یک بدهی خاص مورد استفاده قرار دهد.

عنوان یا سر فصل ترازنامه شامل موارد زیر است

۱نام موسسه

۲نام صورت مالی –ترازنامه

۳تاریخ صورت مالی

در زیر جمع نهایی هر ستون در طرفین ترازنامه دو خط موازی کشیده می شود

ترازنامه فوق به روش متداول در ایران تنظیم شده یعنی دارایی در سمت راست و بدهی و سرمایه در سمت چپ اورده شده است.این روش به تبع ترتیب نوشتن فارسی یعنی از راست به چپ اتخاذ شده .اغلب کشورهایی که از چپ به راست می نویسند داراییها در سمت راست وبدهیها و سرمایه در سمت چپ ترازنامه منعکس می کنند.

هدف اصلی از طبقه بندی اقلام ترازنامه تنظیم وارائه خلاصه اطلاعات مالی است بطوری که مفهوم و مفید باشد. طبقه بندی داراییها و بدهیها و گروه بندی اقلام مشابه در ترازنامه از این جهت ضرورت دارد کهاطلاعات لازم را برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی فراهم سازد.

دارایی جاری به موجودی نقد و سایر اقلامی از دارایی گفته می شود که انتظار می رود در جریان عادی عملیات در مدت یک سال از تاریخ ترازنامه به نقد تبدیل شوند و به فروش یا به مصرف برسند.

دارایی ثابت به اقلامی از دارایی گفته می شود که موسسه قصد نگهداری و استفاده از ان را برای سالهای متمادی دارد مانند زمین ساختمان اثاثه اداری .اقلام دارایی ثابت را به دلیل داشتن ماهیت نسبتا دائمی وبلند مدت دارائی مشهود بلند مدت یا اموال – ماشین الات وتجهیزات نیز می گویند.

بدهی جاری به تعهداتی گفته میشود که انتظار میرود طی یک سال از محل دارایی جاری یا ایجاد بدهی جاری دیگر تسویه یا باز پرداخت شود این گونه بدهیها به ترتیبی که احتمالا تسویه خواهند شد در ترازنامه طبقه بندی می شوند مانند حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی – پیش دریافتها – دستمزد پرداختنی و مالیات پرداختنی.

بدهی بلند مدت یا سایر بدهیها به تعهداتی گفته می شود که انتظار نمی رود طی یک سال بهد از محل دارایی جاری تسویه یا باز پرداخت شود مانند اوراق قرضه –اسناد پرداختنی بلند مدت.

ترازنامه را میتوان متناسب با نیاز و در جهت تسهیل گروههای مختلف استفاده کنندگان به روشهای گوناگون تهیه کرد از جمله نمودار دایرهای و ستونی.

 4

 

5

6


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها