حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

شرکت های تضامنی :

هر شریک به تنهایی در قبال تمام بدهی های شرکت مسئول است
شرکت های سهام عام : سهامداران هیچ تعهدی در قبال بدهی های شرکت ندارند سرمایه شرکت های سهام عام زیاد است و می توانند در بورس شرکت نمایند و معایب ان این است که دو بار مالیات پرداخت می کند.
شرکت های سهامی :
شرکت سهامی عام : شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
شرکت سهامی خاص : شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا” توسط موسسین تامین میگردد.
حسابداری سهامی شرکتها
شرکت تضامنی : هر شریک به تنهایی در قبال تمام بدهی های شرکت مسئول است
شرکت سهامی عام : سهامداران هیچ تعهدی در قبال بدهی های شرکت ندارند
نحوه تاسیس شرکتهای سهامی – انتشار سهام

ثبت موقع تاسیس شرکت
بانک شرکت در شرف تاسیس **
سهام عادی شرکت در شرف تاسیس **
بعد از ثبت شرکت
بانک **
بانک شرکت در شرف تاسیس **

سهام عادی شرکت در شرف تاسیس **
سهام عادی                                     **

تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص : موسسین شرکتهای سهامی عام باید حداقل ۲۰درصد سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در یک حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند ولی در شرکتهای سهامی خاص تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس توسط موسسین تعهدو حدقل ۳۵درصد مبلغ تعهد شده به حساب بانک واریز می گردد ؛ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد
مثلا” موسسین ۲۰% از کل سهام شرکت را تعهد و ۳۵% از ان در روز تاسیس به حساب شرکت واریز می کنند
تعداد سهام ۱۰۰.۰۰۰
ارزش اسمی ۱۰۰۰
تعهد موسیسن ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۰۰۰ * ۲۰.۰۰۰
آورده نقدی ۷.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۵% * ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد موسیسن ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰% * ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۵% * ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
ثبت ۱) بانک ۷.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
ثبت ۲) بانک ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
تعهدصاحبان سهام ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
ثبت ۳) سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

مثال : سرمایه شرکتی متشکل از ۱۰۰.۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی است که موسسین آن حداقل مبلغی را قانون مشخص کرده است بطور نقد به شرکت می اورد موسسین مابقی تعهد خود را بعد از مدتی با آوردن ساختمان و ماشین الات که قیمت روز انها ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود تسویه می کنند در آن تاریخ قیمت بازار هر سهم ۱۰۵۰ ریال بود مابقی سهام به عموم مردم عرض شده و به ازاء هر سهم ۱۱۰۰ ریال فروخته شد.

مثلا” اگر سرمایه شرکت ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰.۰۰۰*۱۰۰۰
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰% * ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰ = ۳۵% * ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک شرکت در شرف تاسیس ۷.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی شرکت در شرف تاسیس ۷.۰۰۰.۰۰۰
ثبت ۱) بانک ۷.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

ثبت ۲) ۲۰.۰۰۰=۲۰%*۱۰۰.۰۰۰ سهم
ساختمان و ماشین آلات ۱۳.۶۵۰.۰۰۰ تعهد سهام تعهد شده ۱۳.۰۰۰=۷.۰۰۰-۲۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳.۶۵۰.۰۰۰=۱۰۵۰*۱۳۰۰۰
صرف سهام ۶۵۰.۰۰۰
ثبت ۳) سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
ثبت ۴) ۸۰.۰۰۰=۲۰.۰۰۰-۱۰۰.۰۰۰
بانک ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰=۱۱۰۰*۸۰.۰۰۰
سهام عادی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۸۰.۰۰۰
صرف سهام ۸۰۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰*۸۰.۰۰۰

مثال : شرکتی ساختمانی را با صدور ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریال خریداری می کند . مطلوبست ثبت های لازم با هریک از فرض های زیر :
۱. قیمت بازار هر سهم ۲۰۰۰ ریال با قیمت بازار ساختمان ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال باشد.
۲. قیمت بازار هر سهم مشخص نباشد و قیمت بازار ساختمان ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال باشد
۳. کارشناس ارزش سهام شرکت را هر سهم ۲۲۰۰ ریال تعیین کند
ثبت ۱) ساختمان ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۲۰۰۰
سهام عادی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۱۰۰۰
صرف سهام ۱.۰۰۰.۰۰۰
زمانی که قیمت بازار هر سهم قیمت بازار دارایی را داشته باشیم قیمت بازارهر سهم مهم است و ملاک قرار میگرد.
ثبت ۲ ساختمان ۲.۵۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۱۰۰۰
صرف سهام ۱.۵۰۰.۰۰۰
ثبت ۳ ساختمان ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ =۲۲۰۰*۱۰۰۰
سهام عادی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۱۰۰۰
صرف سهام ۱.۲۰۰.۰۰۰
مثال : شرکتی ۲۰۰.۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی خود را با دریافت ۵۰۰ ریال وجه نقد به ازای هر سهم و دریافت دو قسط ۳۰۰ ریالی به فاصله هر ۷ ماه فروخت و در موعد مقرر طلب خود را دریافت و سهام منتشرکرده است .
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۲۰۰.۰۰۰
نقد ۵۰۰
قسط اول ۳۰۰
قسط دوم ۳۰۰
ارزش فروش هر سهم ۱۱۰۰
ثبت۱ بانک ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ =۵۰۰ *۲۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ =۶۰۰(۳۰۰+۳۰۰)*۲۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۲۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
وصول قسط اول
بانک ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ =۳۰۰*۲۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
وصول قسط دوم
بانک ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ =۳۰۰*۲۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 
مثال : سرمایه شرکتی متشکل از ۱۰۰.۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی که با شرایط زیر پذیره نویسی شده :
۳۰۰ ریال وجه نقد در ابتدا به ازای هر سهم و ۴۰۰ ریال بعد از سه ماه و ۵۰۰ ریال بعد از ۶ ماه دریافت شود به هنگام وصول قسط اول دارندگان ۱۰۰ ریال می فروشد . و طلبشان را پس از کسر ۱۰% پرداخت خواهد کرد. و به هنگام وصول قسط دوم دارندگان ۵۰۰ سهم به تعهد خود عمل نمی کنند و شرکت سهام آنانرا در بازار به قیمت هر سهم ۱۴۰۰ ریال می فروشد و طلبشان را به طور کامل پرداخت خواهد کرد .
مطلوب است ثبت های لازم :
۱۰۰۰ = ارزش اسمی
۱۰۰.۰۰۰ تعداد سهام
شرایط فروش
نقد ۳۰۰
سه ماه بعد قسط اول ۴۰۰
۶ماه بعدقسط دوم ۵۰۰
جمع ۱۲۰۰
ثبت ۱)
بانک ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ =۳۰۰*۱۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ =۹۰۰*۱۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۱۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ = صرف هر سهم ۲۰۰*۱۰۰.۰۰۰
ثبت ۲)
بانک ۳۹.۶۰۰.۰۰۰ =۴۰۰*(۱۰۰۰-۱۰۰.۰۰۰)
تعهد صاحبان سهام ۳۹.۶۰۰.۰۰۰
ثبت ۳)
بانک ۱.۱۰۰.۰۰۰ =۱۱۰۰*۱۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۱.۰۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۱۰۰۰
صرف سهام ۱۰۰.۰۰۰ =۱۰۰*۱۰۰۰
سهام عادی ۱.۰۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۱۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۹۰۰.۰۰۰ =۹۰۰*۱۰۰۰
بستانکاران ۲۷۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰=۳۰۰*۱۰۰۰
درآمد متفرقه ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ =۱۰%۳۰۰.۰۰۰
پس نمی دهیم ۳۰۰.۰۰۰= ۳۰۰* ۱۰۰۰
۳۰.۰۰۰ ۱۰%
۲۷۰.۰۰۰ ۹۰%
هر سهم ۱۰۰۰ ریال است اما پیش بینی شده بود بابت هر سهم ۱۲۰۰ ریال دریافت می شود یعنی ۲۰۰ ریال بابت هر سهم اما ۱۰۰۰ سهمی که به تعهد خود عمل نکرده اند را به قیمت هر سهم ۱۱۰۰۰ ریال فروختیم یعنی ۱۰۰ ریال صرف را برای هر سهم ؛ بنا براین الان باید این مقدار که از طرف سهام ما کم شده را به صورت بدهکار نشان دهیم .

ثبت ۴
بانک ۴۹.۲۵۰.۰۰۰ ۵۰۰*(۵۰۰-۹۹.۰۰۰)
تعهد صاحبان سهام ۴۹.۲۵۰.۰۰۰ ۹۸۵۰۰=۵۰۰-۹۹۰۰۰
۴۹۲۵۰.۰۰۰=۵۰۰*۹۸۵۰۰

سهام عادی تعهد شده ۹۸.۵۰۰.۰۰۰ ۹۸۵۰۰.۰۰۰= ۱۰۰۰*۹۸۵۰۰
سهام عادی ۹۸.۵۰۰.۰۰۰

ثبت۵
بانک ۷۰۰.۰۰۰ =۱۴۰۰*۵۰۰
سهام عادی تعهدشده ۵۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۵۰۰
سهام عاد ی ۵۰۰.۰۰۰ =۱۰۰۰*۵۰۰
تعهد صاحبان سهام ۲۵۰.۰۰۰ =۵۰۰*۵۰۰
بستانکاران ۳۵۰.۰۰۰ =۷۰۰*۵۰۰
صرف سهام ۱۰۰.۰۰۰ =۲۰۰*۵۰۰
مثال : سرمایه شرکتی متشکل از ۵۰۰۰۰ سهم عادی ۵۰۰۰ ریالی است که با شرایط زیر فروخته است .
۲۰۰۰ وجه نقد به هنگام پذیره نویسی – و ۲ قسط ۲۰۰۰ ریالی نیز به فاصله هر ۳ ماه به هنگام دریافت قسط اول دارندگان ۵۰۰۰ سهم به تعهدات خود عمل نمی کنند و شرکت نصفی از انها را به قیمت هر سهم ۷۰۰۰ ریال می فروشد . و مابقی را باطل می کندو طلبشان را پس از کسر ۱۰% پرداخت می کند. و به هنگام دریافت قسط دوم دارندگان ۴۰۰۰ سهم به تعهد خود عمل نمی کنندکه شرکت معادل پولشان به قیمت توافقی هر سهم ۸۰۰۰ ریال سهم می دهد و مابقی سهام نصفی به قیمت ۷۵۰۰ ریال فروخته می شود و نصف دیگر باطل می شود و به هنگام دریافت قسط اول طلبشان پس از کسر ۱۰% پرداخت می شود.
نقد ۱۰۰۰
۴ ما بعد قسط اول ۲۰۰۰
۶ ماه بعد قسط دوم ۲۰۰۰
ثبت جمع ۶۰۰۰
بانک ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ =۲۰۰۰*۵۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ =(۲۰۰۰+۲۰۰۰) *۵۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ =۵۰۰۰*۵۰.۰۰۰
صرف سهام ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
ثبت
بانک ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰=۵۰۰۰-۵۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰=۲۰۰۰*۴۵۰۰۰
ثبت =۲۰۰*(۵۰۰۰-۵۰.۰۰۰)

۱۷.۵۰۰.۰۰۰=۷۰۰۰*۲۵۰۰
۱۲.۵۰۰.۰۰۰=۵۰۰*۲۵۰۰
بانک ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ۲۵۰۰=۲ / ۵۰۰۰
سهام عادی متعهد شده ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ باطل میشود ۲۵۰۰ ۵۰۰۰ سهم
سهام عادی ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰=۵۰۰*۲۵۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ =۴۰۰۰*۲۵
صرف سهام ۲.۵۰۰.۰۰۰ = (۶۰۰۰-۷۰۰۰فروخته شده )*۲۵۰۰
بستانکاران ۴.۵۰۰.۰۰۰
درآمد متفرقه ۵۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۰.۰۰۰
ثبت ۱۰%
سهام عادی تعهد شده ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ =۵۰۰۰*۲۵۰۰ باطلی
صرف سهام ۲.۵۰۰.۰۰۰ =(۵۰۰۰-۶۰۰۰)*۲۵۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۴۰۰۰*۲۵۰۰
بستانکاران ۴.۵۰۰.۰۰۰
درآمد ۵۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰= ۲۰۰۰*۲۵۰۰
۸۲.۰۰۰.۰۰۰=۲۰۰۰*(۴۰۰۰-۴۵.۰۰۰)
بانک ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ ۴۱.۰۰۰=۴۰۰۰-۴۵۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۰۰۰*۴۱۰۰۰

سهام عادی تعهد شده ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰۰۰*۴۱.۰۰۰
سهام عادی ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۶.۰۰۰= پول داده بودند۴۰۰۰*۴۰۰۰ سهم به تعهد خود عمل نکردند
تبدیل به سهام عادی شدند۲۰۰۰ = ۸۰۰۰ / ۱۶.۰۰۰.۰۰۰

سرمایه سهام عادی تعهد شده ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
بانک ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۴.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۴.۰۰۰.۰۰۰
بستانکاران ۸.۰۰۰.۰۰۰
ثبت
بانک ۷.۵۰۰.۰۰۰ =۷۵۰۰*۱۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۵.۰۰۰.۰۰۰ =۵۰۰۰*۴۰۰۰
سهام عادی ۵.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۲.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۱.۵۰۰.۰۰۰
بستانکاران ۴.۰۰۰.۰۰۰
ثبت
سهام عادی تعهد شده ۵.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۱.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۲.۰۰۰.۰۰۰
بستانکاران ۴.۰۰۰.۰۰۰

مثال : سرمایه شرکتی متشکل از ۱۰۰.۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریال است که موسسین آن حداقل مبلغی را که قانون مشخص کرده است به طور نقد به شرکت می آورند موسسین مابقی تعهد خود را بعهداز مدتی با آوردن ساختمان و ماشین آلات که قیمت روز آنها ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود تسویه می کنند در ان تاریخ قیمت بازار هر سهم ۱۰۵۰ ریال بود مابقی سهام به عموم مردم عرضه شده و به اعضای هر سهم ۱۱۰۰ ریال فروخته شد.
۱۰۰.۰۰۰ تعداد سهام
۱۰۰۰ ارزش اسمی
تعداد سهام موسسین ۲۰.۰۰۰ = ۲۰%*۱۰۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۰۰۰*۲۰.۰۰۰
آورده موسسین ۷۰۰۰.۰۰۰ = ۳۵%*۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد موسسین ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
بانک ۷.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
حقوق صاحبان سهام
سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام (۱۳.۰۰۰.۰۰۰)
سرمایه پرداخت شده ۷.۰۰۰.۰۰۰
۱۳.۶۵۰.۰۰۰= ۱۰۵۰*۱۳۰۰۰
قیمت سهام محاسبه می شود زیرا بورس بازار مطمئن ترین نسبت به سایر بازار هاست
ساختمان و ماشین آلات ۱۳.۶۵۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۶۵۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
حقوق صاحبان سهام
سهام عادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۶۵۰.۰۰۰
سرمایه پرداخت شده ۲۰.۶۵۰.۰۰۰

سرمایه شرکتی ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال و صرف سهام ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است این شرکت در دو نوبت اقدام به خزانه کردن سهام خود نمود در نوبت اول ۱۰.۰۰۰ به قیمت هر سهم ۱۸۰۰ ریال در نوبت دوم ۵۰۰۰ سهم به قیمت هر سهم ۱۲۰۰ ریال و بعد از مدتی تمام سهام خزانه شده را به ازاء هر سهم ۲۰۰۰ ریال فروخت .
روش ارزش اسمی
سهام خزانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال = ۱۰۰۰ * ۱۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهام عادی
صرف سهام ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال = ۴۰۰ * ۱۰.۰۰۰ ۱۰۰۰ هر سهم
سود انباشته ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال = ۴۰۰ * ۱۰.۰۰۰ ۵۰۰.۰۰۰= ۱۰۰۰ / ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد سهام
بانک ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

توجه : سهام خزانه در حقوق صاحبان سهام گزارش می شود ۴۰۰= ۵۰۰.۰۰۰ / ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ صرف سهام
۱۴۰۰ = قیمت فروش اولیه
۱۰۰۰ ارزش اسمی ۱۰۰۰
۱۸۰۰ ۴۰۰ صرف سهام ۴۰۰ ۱۴۰۰
۴۰۰ از محل سود انباشته
۵۰۰۰.۰۰۰ ریال = ۱۰۰۰* ۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ارزش اسمی ۱۰۰۰
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال= ۲۰۰*۵۰۰۰ ۲۰۰ صرف سهام ۴۰۰ ۱۴۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال = ۱۲۰۰ * ۵۰۰۰
سهام خزانه ۵.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۱.۰۰۰.۰۰۰
بانک ۶.۰۰۰.۰۰۰
سهام خزانه باقی مانده ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰= ۵.۰۰۰.۰۰۰- ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ -۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهام خزانه
۳۰.۰۰۰.۰۰۰= ۲۰۰۰* ۱۵۰۰۰
بانک ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام خزانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۵۰۰۰
صرف سهام ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۵۰۰۰
روش قیمت تمام شده
۱= سهام خزانه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
بانک ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۲= سهام خزانه ۶.۰۰۰.۰۰۰
بانک ۶.۰۰۰.۰۰۰
۳= بانک ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام خزانه ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۶.۰۰۰.۰۰۰ از T حساب خزانه بدست می آید
در پایان سال اگر حساب صرف و کسر حساب خزانه مانده بستانکار داشته باشد به حساب صرف سهام و در صورت مانده بدهکار داشته باشد به حساب سود و زیان انباشته بسته می شود
صرف و کسر سهام خزانه ۶.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۶.۰۰۰.۰۰۰
تمرین ۱۴ صفحه ۱۰۶
شرکت سهامی ج مجاز به انتشار ۲۵۰۰۰ سهم عادی با ارزش هر سهم ۱۰ ریا می باشد در اول سال ۱۳۸۱ شرکت تعداد ۵۰۰۰ سهم عادی از قرار هر سهم ۱۸ ریال منتشر نمود در تاریخ اول تیرماه سال جاری شرکت تعداد ۳۰۰ سهم خود را از قرار هر سهم ۱۷ ریال بازخرید نمود ( سهام خزانه ) در تاریخ اول مرداد ماه شرکت تعداد ۱۰۰ سهم دیگر خود را در مقابل پرداخت هر سهم ۲۰ ریال تحصیل نمود ( سهام خزانه ) در اول مهرماه تعداد ۲۰۰ سهم خزانه خریداری در تاریخ اول تیرماه را از قرار هر سهم ۲۵ ریال به فروش رسانید . سود انباشته شرکت آوا بالغ بر ۸۰۰۰۰ ریال می باشد.
مطلوبست : الف – ثبت رویدادهای فوق در دفاتر با توجه مفروضات زیر:
• ثبت معاملات سهام خزانه با استفاده از روش بهای تمام شده
• ثبت معاملات سهام خزانه با استفاده از روش اسمی
ب ) تهیه قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه به صورت مقایسه ای ( روش بهای تمام شده – روش ارزش اسمی )
ج ) فرش کنید شرکت تصمیم گرفته ۲۰۰ سهم خزانه را ابطال نماید . ثبت ابطال سهام خزانه با روش بهای تمام شده و ارزش اسمی را نشان دهید.

 
از روش ارزش اسمی
ترازنامه
حقوق صاحبان سهام سهام عادی ۵۰.۰۰۰
سهام خزانه (۲۰۰۰)
صرف سهام ۴۰۱۰۰
سودو زیان انباشته ۷۹۸۰۰
۲۵۰.۰۰۰ = ۱۰ * ۲۵۰۰۰ سهام عادی
انتشار ۹۰.۰۰۰ = ۱۸ * ۵۰۰۰ سهم اسمی
خزانه ۱۷ * ۳۰۰ سهام عادی
خزانه ۲۰ *۱۰۰ ۵۰.۰۰۰
فروش ۲۵ * ۲۰۰
باطل می کند ۲۰۰

۱ بانک ۹۰.۰۰۰
سهام عادی ۵۰.۰۰۰ ۱۰ * ۵۰۰۰ صرف سهام
صرف سهام ۴۰.۰۰۰ ۸ * ۵۰۰۰
۲ سهام خزانه ۳۰۰۰ ۱۰* ۳۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰.۰۰۰
صرف سهام ۲۱۰۰ ۷*۳۰۰ ۸۰۰ ۳۰۰۰
بانک ۵۱۰۰
۴۰۱۰۰
۳ سهام خزانه ۱۰۰۰ ۱۰*۱۰۰
صرف سهام ۸۰۰ ۸*۱۰۰ سود و زیان انباشته
سود وزیان انباشته ۲۰۰ = ۲*۱۰۰
بانک ۲۰۰۰ ۲۰*۱۰۰ ۲۰۰ ۸۰.۰۰۰
۴ بانک ۵۰۰۰ ۲۵*۲۰۰
سهام خزانه ۲۰۰۰ ۱۰*۲۰۰ ۷۹.۸۰۰
صرف سهام ۳۰۰۰ ۱۵*۲۰۰
(تفاوت ارزش اسمی و فروش سهام )
۱۰ ارزش اسمی ۱۰ سهام خزانه
۱۷
۷ صرف ۸ ۱۸ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰
۱ صرف ۱۰۰۰
۵ سهام عادی ۲۰۰۰ ۱۰*۲۰۰
سهام خزانه ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
از روش قیمت تمام شده

ترازنامه
حقوق صاحبان سهام سهام عادی ۵۰.۰۰۰
سهام خزانه (۳۷۰۰)
صرف سهام ۴۱۶۰۰
سودو زیان انباشته ۸۰.۰۰۰

سهام عادی
۵۰.۰۰۰

۱ بانک ۹۰.۰۰۰ ۱۸*۵۰۰
سهام عادی ۵۰.۰۰۰ ۱۰ * ۵۰۰۰ صرف سهام
صرف سهام ۴۰.۰۰۰ ۸ * ۵۰۰۰
۲ سهام خزانه ۵۱۰۰ ۱۷* ۳۰۰ ۴۰.۰۰۰
۱۶۰۰
بانک ۵۱۰۰
۴۱۶۰۰
۳ سهام خزانه ۲۰۰۰ ۲۰*۱۰۰
بانک ۲۰۰۰ سود و زیان انباشته

۸۰.۰۰۰
۴ بانک ۵۰۰۰ ۲۵*۲۰۰
سهام خزانه ۳۴۰۰ ۱۷*۲۰۰ ۸۰.۰۰۰
صرف وکسرسهام خزانه ۱۶۰۰ ۸*۲۰۰
(تفاوت قیمت خرید و فروش سهام ۸ = ۱۷- ۲۵ )
سهام خزانه

۵۱۰۰ ۳۴۰۰
۲۰۰۰
۵ صرف کسر سهام خزانه ۱۶۰۰
صرف سهام ۱۶۰۰ ۳۷۰۰
۶ سهام عادی ۲۰۰۰ ۱۰*۲۰۰
صرف و کسر سهام خزانه ۱۷۰۰
سهام خزانه ۳۷۰۰
چون سهام باطل می شود به اندازه صرف اولیه از صرف سهام مابقی از سود و زیان انباشته کسر می شود
سود و زیان انباشته ۱۰۰
صرف سهام ۱۶۰۰
صرف و کسرسهام خزانه ۱۷۰۰
ابتدا= ۱۶۰۰=۲۰۰*۸
در صورتی الان ۱۷۰۰ ریال می باشد
۱۰۰ ریال

 

تقسیم سود
مراحل تقسیم سود :
• مرحله پیشنهاد سودو زیان انباشته
سود سهام پیشنهادی
• مرحله تصویب سود سهام پیشنهادی
سود سهام پرداختی
• مرحله پرداخت سود سهام پرداختی
بانک
انواع تقسیم سود : ۱- سود نقدی – سودغیر نقدی – سود سهمی
مثال : ( سود سهمی ) حقوق صاحبان سهام شرکتی به شرح زیر است
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهام عادی ۱۰۰۰ ریال
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال صرف سهام
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) سهام خزانه این شرکت سهام خزانه شده را به عنوان سود سهمی بین سهامداران خود توزیع می کند قیمت بازار هر سهم عادی در تاریخ پیشنهاد ۱۵۰۰ ریال است
این شرکت ۴۰% سود سهمی توزیع می کند و سهام خزانه شده را به عنوان بخشی از سود سهمی این سهامداران توزیع می کند ( روش سهام خزانه ارزش اسمی است )
تقسیم سود
۱. چند تا سهام منتشر خواهد شد ۲۰.۰۰۰
۲. ارزش این سهام چقدر است ۲۰.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۲۰.۰۰۰
قیمت بازار کمتر از ۲۰%

ارزش اسمی اگر تاثیر با اهمیت باشد
ارزش بازار اگر تاثیر بی اهمیت باشد بین ۲۰% تا ۲۵% اگر درصد سود سهمی

ارزش اسمی بیشتر از ۲۵%
توجه : به سهام خزانه سود تعلق نمی گیرد
درنتیجه از ارزش اسمی استفاده می شود ۲۵% = ۸۰.۰۰۰ / ۲۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰ = ۲۰.۰۰۰ – ۱۰۰.۰۰۰
۱ سود و زیان انباشته ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سود سهام پیشنهادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲ سود سهام پیشنهادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سود سهمی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۳ سود سهمی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام خزانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۲۰۰۰= ۲۵% ۸۰.۰۰۰
۴۰% X
تقسیم سود
۳. چند تا سهام منتشر خواهد شد ۳۲.۰۰۰
۴. ارزش این سهام چقدر است ۳۲.۰۰۰.۰۰۰=۱۰۰۰*۳۲.۰۰۰
۱ سود و زیان انباشته ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
سود سهام پیشنهادی ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۲ سود سهام پیشنهادی ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
سود سهمی ۳۲.۰۰۰.۰۰۰

۳ سود سهمی ۳۲.۰۰۰.۰۰۰
سهام خزانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
اگر درصد سود سهمی ۱۵% باشد و بخش از سهام خزانه را بعنوان سود سهمی را بین سهامداران تقسیم کنیم
تقسیم سود
۵. چند تا سهام منتشر خواهد شد ۱۲۰۰۰
۶. ارزش این سهام چقدر است ۱۸.۰۰۰.۰۰۰=۱۵۰۰*۱۲.۰۰۰
۱ سود و زیان انباشته ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
سود سهام پیشنهادی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۲ سود سهام پیشنهادی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
سود سهمی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰

۳ سود سهمی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
سهام خزانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۶.۰۰۰.۰۰۰
۸۰۰۰ می ماند= ۱۲۰۰۰ توزیع میکند -۲۰.۰۰۰ جمع کل
تفاوت قیمت بازار – سهام خزانه
ثبت
بانک ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
قس اول بانک ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط دوم
بانک ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰
ثبت
بانک ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تعهد صاحبان سهام ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
صرف سهام ۳.۰۰۰.۰۰۰
اگر در مثال فوق مابقی سهام ابطال شود ۲۰۰۰+۱۴۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰
۲۰۰۰- ۱۰۰۰ صرف

سهام عادی تعهد شده ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام عادی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
سهام تعهد شده ۱۰.۰۰۰.۰۰۰


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

یک دیدگاه

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها