حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

روش دائمی با ادواری چه تفاوتی با هم دارند

روش ادواری موجودی کالا :

درروش ثبت ادواری حساب موجودی کالادرطول دوره مالی گردش نداردو تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماندوسپس باانجام دوثبت اصلاحی ابتدامبلغ موجودی کالا دراول دوره ازاین حساب حذف , سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکارمی شود.

روش ثبت دائمی موجودی ها:

درروش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالااز حساب موجودی کالا استفاده می شودکه باافزایش موجودی کالا (ناشی ازخریدکالا وبرگشت ازفروش ) وکاهش موجودی کالا (فروش وبرگشت ازخریدبه قیمت تمام شده ) بنابه مورد بدهکاروبستانکار می شود.بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر ودائمی گردش دارد ودرهرزمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد.

سیستم ارزیابی ادواری موجودیها(Periodic Inventory system ):

در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود. در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:

ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره
بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش- ارزش موجودی در پایان دوره روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:

۱- روش fifo یا اولین صادره از اولین وارده (first in first out )

۲- روش lifo یا اولین صادره از آخرین وارده ) last in first out )

۳- روش میانگین وزنی (weighted average )

مثال: موجودی اول فروردین مساوی ۲۰ واحد و بهای تمام شده یکواحد آن بالغ بر ۱۰۰ ریال است در طول این ماه ۵۰ واحد از این کالا خریداری شده است که بشرح زیر می باشند که وارد انبار شده بودند:

ارزش واحد مبلغ کل

موجودی اول فروردین ۱۰۰ × ۲۰ ۲۰۰۰

خرید در ۱۱ فروردین ۱۰۵ × ۲۰ ۲۱۰۰

خرید در ۱۵ فروردین ۱۱۰ × ۱۰ ۱۱۰۰

خرید در ۳۰ فروردین ۱۲۰ × ۲۰ ۲۴۰۰

۷۰ ۷۶۰۰

از ۷۰ واحد کالای خریداری شده بالا، ۴۰ واحد آن در طول فروردین بفروش رفته است و ۳۰ واحد از آن باقی مانده است صورت ریز فروشهای ماه بشرح زیر می باشد:

۳ فروردین ۱۰ واحد

۱۲ فروردین ۲۰ واحد

۱۵ فروردین ۵ واحد

۲۱ فروردین ۵ واحد

۴۰

شرکت فوق برای ارزیابی ۳۰ واحد کالای خود که در انبار مانده است ناگزیر است از یکی از روشهای ادواری قیمت گذاری بهره جوید در اینجا ما به سه روش lifo ، weighted average ، fifo ، ارزش موجودی پایان دوره و به تبع آن بهای تمام شده کالای فروشی رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوری را محاسبه خواهیم کرد:

Fifo روش اولین صادره از اولین وارده:

ارزش موجودی پایان دوره: کلی

۲۰ واحد ۱۲۰ ریالی ۲۴۰۰

۱۰ واحد ۱۱۰ ریالی ۱۱۰۰

۳۰ ۳۵۰۰

ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین ۴۱۰۰=۳۵۰۰-۷۶۰۰ lifo روش اولین صادره از آخرین وارده:

ارزش موجودی پایان دوره: کلی

۲۰ واحد ۱۰۰ ریالی ۲۰۰۰

۱۰ واحد ۱۰۵ ریالی ۱۰۵۰

۳۰ ۳۰۵۰

ارزش یابهای تمام شده کالای فروش رفته محلی ماه فروردین ۴۵۵۰=۳۰۵۰-۷۶۰۰

weighted average میانگین موزون: ۵۷۱/۱۰۸=۷۰÷۷۶۰۰

بهای تمام شده موجودی آخر دوره فروردین ماه ۱۳/۳۲۵۷=۵۷۱/۱۰۸×۳۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته فروردین ماه ۸۷/۴۳۴۲=۱۳/۳۲۵۷

 


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها