حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

چکیده :

زمینه و هدف : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال ۱۳۹۱ بوده است .

مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .

یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ ۳۰۴۸۱۳۷۰۸۴۰ ریال و ۲۹۳۵۳۹۸۲۲۱۹ ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز ۱۴۶۹۹۷۳.۵۱ ریال محاسبه شده است .

نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .

واژه های کلیدی : قیمت تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، رادیولوژی ، بیمارستان .

مقدمه :

بیمارستان ها و دیگر سازمان های مراقبت سلامت ، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند . تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمت و رقابت شدید از جمله عواملی هستند که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در روش های ارائه خدمت و نیز هزینه خدمات می نماید ( ۱ ) . در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( ۲ ) .هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالا ها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است ( ۳ ) . هزینه یابی را می توان به صورت برآورد هزینه محصول نهایی تعریف کرد ( ۴ ) . در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد  ( ۵ ) . تورنی ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیت ها و مقاصد هزینه ای می داند ( ۶ ) .

در این روش ، بر خلاف روش های هزینه یابی سنتی که هزینه ها را به ۲ گروه ثابت و متغییر تقسیم می کردند ، هزینه ها به هزینه فعالیت ها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه در سطح موسسه تقسیم می شوند ( ۷ ) . در واقع ، این روش با این ۳ فرض که فعالیت ها ، منابع و در نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز فعالیت ها را به خود اختصاص می دهند طراحی شده است ( ۸ ) . به عبارت دیگر فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابع می شوند ( ۹ ) .

لذا این روش ، هزینه ها را به فعالیت ها برمبنای میزان به کارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد ( ۶ ) . بدین صورت ، تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است ( ۹ ) .

ساختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است : مرحله اول شامل تخمین منابعی است که به طور مستقیم در طبقات هزینه ای محصول قرار نگرفته و متعلق به فعالیت های پشتیبانی هستند . در مرحله دوم نیز ، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد ( ۵ ) .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، دارای مزایای زیادی است . برخی از این مزایا شامل هدف گیری کاهش هزینه ها ( ۱۰ ) ، سنجش عملکرد ( ۱۱ ) ، هدایت تصمیم گیری ها ( ۱۲ ) و کمک به بودجه بندی درست است ( ۱۳ ) . همچنین ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی و غیر مالی درباره فعالیت ها و مقاصد هزینه ای به شناسایی مشکلات و ایجاد راه حل ها و فرصت های جدید کمک بسیاری می کند ( ۹ ) . هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تولید بسیار دقیق تر از روش های سنتی عمل کرده و بینشی دقیق درباره فرآیند تولید ، نقاط هزینه زا و تخصیص بهینه منابع به دست می دهد ( ۴ ) . همچنین ، این روش با به کارگیری مفهوم مقاصد هزینه ای انعطاف پذیری خوبی ایجاد کرده و می تواند در شناسایی هزینه تولید محصولات در دراز مدت و به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مدیریتی در سطح راهبردی به کار رود ( ۱۴ ) . علاوه بر این ثابت شده است که ویژگی های ساختاری این روش هزینه یابی به طور معناداری بر ابعاد کیفیت اطلاعات هزینه ای تأثیر مثبت دارد ( ۱۵ ) .

در عین حال ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت با ایجاد دانش بهتر برای تصمیم گیری ، فراتر از یک مکانیسم جمع آوری اطلاعات عمل کرده و به یادگیری سازمانی نیز کمک می کند ( ۱۶ ) . لذا این روش ، توجه زیادی را در صنعت و محیط های دانشگاهی به خود جلب کرده ( ۴ ) ، مطلوبیت آن به شیوه های گونا گون اثبات شده ( ۱۷ ) و در سال های گذشته مقالات زیادی درباره جنبه های مختلف آن منتشر شده است که از جمله آن ها می توان به مقالات هوندال ( ۱۸ ) ، کوکینز ( ۱۹ ) ، جوشی ( ۲۰ ) و شینویس( ۲۱ ) اشاره کرد . همچنین در سال های گذشته روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت به صورت عملی برای هزینه یابی بسیاری از بخش ها شامل بخش های آموزشی ، مراقبت های سلامت و خدمات مالی به کار رفته است ( ۸ ) که از جمله آن ها می توان به پژوهش های موستاک در صنعت خدمات مالی ( ۲۲ ) گوناسکاران و همکاران در برخی شرکت های تجاری بلژیک و هلند ( ۲۳ ) دالسی در صنعت هتلداری ترکیه ( ۲۴ ) نواک و همکاران در کتابخانه های دانشگاهی آمریکا ( ۲۵ ) ، عبدالمجید در شرکت های بین المللی مالزی ( ۲۶ ) ، رانگ روی دو و همکاران در صنعت نساجی تایلند ( ۲۷ ) ، برایان ایر در بیمارستان وسترن پارک شفیلد انگلستان ( ۱ ) نصیری پور و همکاران در بیمارستان ولی عصر ( عج ) تهران ( ۲۸ ) و بهرامی و همکاران در بیمارستان شهید صدوقی یزد ( ۲۹ ) اشاره کرد . با توجه به اهمیت هزینه یابی صحیح خدمات به منظور کاهش هزینه ها و پتانسیل مطلوب روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در پژوهش حاضر تلاش شده است که هزینه خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از این روش محاسبه گردد .

سوابق پژوهش :

– پژوهش های داخل کشور :

۱- آقای خدایار گنجی در سال ۱۳۹۰ تحقیقی را با عنوان تعیین بهای تمام شده یک شب بستری بیمار در بخش آنکولوژی بیمارستان شاه ولی یزد انجام داده که نتایج آن بشرح ذیل می باشد :

به طور کلی در این پژوهش بهای تمام شده ی بخش آنکولوژی بیمارستان شاه ولی یزد در سال ۱۳۸۸ رقمی معادل۳،۱۳۱،۷۸۵،۴۳۱ ریال برآورد گردیده است که بهای تمام شده یک شب بستری در کل بخش، رقمی معادل ۸،۵۸۰،۲۳۴ ریال محاسبه شد. با توجه به اینکه در بخش آنکولوژی بیمارستان شاه ولی یزد ۲۲ تخت ثابت و ۱۶ تخت فعال وجود دارد، بهای تمام شده یک شب بستری بیمار در بخش آنکولوژی بیمارستان شاه ولی یزد با در نظر گرفتن تعداد تخت ثابت رقمی معادل ۳۹۰،۰۱۰ ریال و با در نظر گرفتن تعداد تخت فعال رقمی معادل ۵۳۶،۲۶۴ ریال بدست می آید وبیشترین رقم ، مربوط به هزینه های پرسنلی است که ۷۳ درصد کل هزینه های بیمارستان را در بر می گیرد.

۲- آقای محمدرضا سبزواری در سال ۱۳۷۹ تحقیقی را با عنوان بررسی بهای تمام شده خدمات بخش ICU بیمارستان شهید دکتر چمران و مقایسه آن با تعرفه های مصوب دولتی در سال ۱۳۷۹ انجام داده که نتایج آن بشرح ذیل می باشد :

بهای تمام شده ارائه خدمات به بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان دکتر چمران با احتساب سود سرمایه در سال ۱،۴۲۴،۶۸۵،۶۹۲ ریال بوده که ۴۵/۱ برابر تعرفه های مصوب دولتی می باشد . هزینه های پرسنلی بیشترین درصد از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده اند.

۳- خانم اقدس لک در سال ۱۳۸۴ تحقیقی را با عنوان مقایسه بهای تمام شده در بخش ICU جنرال ( ICU درمانگاه و ICU2 ) در بیمارستان امام خمینی ( ره ) در سال ۱۳۸۲ انجام داده که نتایج ذیل حاصل گردید:

میانگین هزینه یک روز بستری در بخش های ICU درمانگاه و ICU2 بیمارستان امام خمینی ( ره ) در سال ۱۳۸۲به ترتیب ۱،۴۲۱،۲۹۳ ریال و ۱،۸۴۵،۸۸۲ ریال بوده است.

۴- در پایان نامه ای با عنوان تعیین بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق بهرهبرداری شده از نیروگاه سیکل ترکیبی فارس محقق بهای تمام شده را با استفاده از سیستم حسابداری متحدالشکل برق به روش استاندارد محاسبه کرده است و به این نتایج دست یافته است که بهای تمام شده مواد اولیه در یک کیلو وات برق تولیدی نیروگاه فارس با توجه به نرخ یک مترمکعب گاز که ۴۲/۳۲ ریال بوده در نیروگاه گازی فارس ۱۸/۱۱ ریال و در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ۶۴۳/۷ ریال با سوخت گاز بوده است .

۵- در پایان نامه ای باعنوان ارزیابی امکان پذیری تعیین بهای تمام شده خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه آیا اساساً میتوان مفهوم حسابداری بهای تمام شده را برای تعیین بهای تمام شده رشتههای تحصیلی در مراکز آموزشی و بطور اخص دانشگاه آزاد بکار برد یاخیر. متودی را برای تعیین بهای تمام شده خدمات آموزشی بر اساس هزینهیابی جذبی ارائه نموده است و سپس آن را با هزینه های واقعی انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی آزمون نموده است.

  1. در مقاله ای باعنوان بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد به مقایسه بهای تمام شده تولید برق در بازه زمانی سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ پرداخته است. بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی بسیار بیشتر از بهای تمام شده تولید برق در بلوک سیکل ترکیبی است. هزینه تولید یک مگا وات برق در واحدهای گازی به ترتیب عبارت است از: ۱۰۸۶۸۷,۵۱ و ۱۱۴۷۵۷,۰۳ و ۷۸۲۸۱,۵ و در بلوک سیکل ترکیبی ۳۹۲۷۵,۷۰ و ۳۸۴۲۸,۲۶ و ۴۳۲۰۵,۹۴ ریال می باشد ( نصیرزاده و همکاران ، ۱۳۸۸ )

۷- آقای مهدی غفوری در سال ۱۳۹۰ تحقیقی را با عنوان تعیین بهای تمام شده فرآیند صدور گواهی نقل و انتقال املاک (مطالعه موردی اداره امور مالیاتی شهرستان یزد) انجام داده که نتایج آن به شرح ذیل می باشد :

بهای تمام شده فرآیند صدور گواهی نقل و انتقال املاک ازای صدور هر گواهی مبلغ ۱۷۸۸۹۲ ریال بوده است که با توجه به درآمد های وصولی این واحد در سال ۸۸ برای هر گواهی سودی به مبلغ ۵۰۲۹۴۴ ریال حاصل گردیده است.

– پژوهش های خارج کشور:

۱- تحقیقی با عنوان بهای تمام شده و مدت بستری بیماران دارای سوندرگی مربوط به عفونت های خونی در ICU های مکزیکوسیتی یک بررسی یکسان در آینده توسط مارتینر و همکاران در سال ۲۰۰۷ انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل شد :

میانگین مدت بستری شدن ۱/۶ روز ، میانگین هزینه آنتی بیوتیک ها ۵۹۸ دلار، میانگین هزینه بیمارستان ۱۱،۵۹۱دلار، ارزش هر تخت ICU 1،۲۰۰دلار ، ارزش تخت برای هر بیمار مبتلا به عفونت های خونی ۷،۲۶۰ دلار، ارزش هزینه های متغیر باقیمانده برای هر بیمار مبتلا ۲،۶۶۶ دلار، کل هزینه ها برای هر بیمار ۱،۵۹۳،۱۴۹ دلار و برای بیماران تحت مراقبت۹۵۵،۶۴۸ دلار می باشد.

۲- تحقیقی با عنوان یک بررسی متداول درخصوص هزینه بخش ICU توسط یک آلمانی یک ارزیابی از ۵۱ بخش ICU توسط اونن مورر و همکاران در سال ۲۰۰۷ انجام گرفت که نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد :

هزینه های بخش ICU بیش از ۲۰ درصد هزینه های بیمارستان می باشد. میانگین هزینه های کلی هر روز ۳۰۵ ± ۷۹۱ دلار بیشترین هزینه در بیماران عفونی ۴۲۲ ± ۱۰۹۰ دلار می باشد . علت پذیرش ، شدت بیماری ، وقوع عفونت های شدید بطور مستقیم با هزینه های بالای بخش ICU در ارتباط می باشند و بیشترین درصد هزینه ها ناشی از پرسنل می باشد ( بیش از ۶۲ درصد )

۳- تحقیقی با عنوان بهای تمام شده و مدت بستری شدن در ICU بیمارستان به علت ذات الریه در سه بیمارستان در آرژانتین توسط دی روزنتال و همکاران در سال ۲۰۰۵ انجام گرفت که نتایج آن بشرح ذیل می باشد :

میانگین مدت بستری در بیمارستان ۹۵/۸ روز ، میانگین هزینه آنتی بیونیک ۹۹۶ دلار، میانگین هزینه های کل ۲،۲۵۵ دلار، هزینه های ثابت بیماران مبتلا ۱،۵۱۰،۷۵۰ دلار، هزینه بیمارانی که مبتلا نبودند ۸۲،۳۷۵ دلار، که باعث ۶۸۷،۰۰۰ دلار هزینه ثابت می شد و میانگین هزینه ثابت ۲،۲۳۸ دلار بود.

۴- تحقیقی با عنوان بهای تمام شده بیماری های لوزالمعده در بیمارستان توسط توپال و همکاران در سال ۲۰۰۷ در آمریکا انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل گردید :

هزینه متوسط بیمارستان برای هر بیمار ۱۰،۴۰۶ یورو بود . هزینه های کل بیمارستان با مدت زمان بستری در ارتباط و افزایش هزینه های کل بیمارستان تحت تأثیر یستری شدن و هزینه های پرسنل پزشکی بود. بزرگ ترین بخش از هزینه جراحی لوزالمعده هزینه پرسنلی و داروسازی می باشد.

۵- تحقیقی با عنوان بهبود ایمنی و حذف آزمایشات اضافی و کاهش هزینه ها در بیمارستان های آمریکا توسط آشیش و همکاران در سال ۲۰۰۹ انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل گردید:

حذف رویدادهای نامساعد و قابل پیشگیری می تواند باعث ۵/۵ درصد صرفه جویی در هزینه های بیماران شوند . کاهش آزمایشاتی که توسط چندین پزشک متفاوت تجویز شده باعث ۸ میلیون دلار صرفه جویی می شود.

۶- تحقیقی با عنوان ارزیابی کارایی : ارتباط هزینه های بیمارستان و کیفیت مراقبت در سال ۲۰۰۹ توسط آشیش و همکاران انجام گرفت که نتایج ذیل حاصل گردید :

ویژگی های خاص بیمارستان مثل وضعیت سود ، درصد بالای مراقبت پزشکی بیماران با هزینه های پایین در ارتباط هستند . هیچ شواهدی دال بر اینکه هزینه های پایین بیمارستان مراقبت بهتری را فراهم می کند وجود ندارد . هزینه های پایین بیمارستان معمولاً در خصوص وضعیت پزشکی دارای کیفیت نسبتاً بدتری می باشد .

——————————————————————–

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید

رمز: www.komakhesabdar.ir

قیمت :‌۳ صلوات بر محمد و آل محمد


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها