حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

مالیه عمومی

فهرست:

تعریف دولت بمعنای عام- خاص-اخص:

 • Rسه پرسش اساسی در علم اقتصاد:
 • Rتعریف مالیه عمومی :
 • Rمالیه به دو بخش تقسیم می شود :
 • Rسوال : چرا دولت باید در اقتصاد دخالت کند ؟ (۱۲ دلیل)
 • R  دولتها از جهت مالیه عمومی سه گروه هستند
 • R دولت چقدر باید در مسائل اقتصادی دخالت کند ؟
 • R عوامل موثربر دخالت دولت:
 • R اهم وظایف اقتصادی دولت:
 • R تشابهات مالیه عمومی و خصوصی :
 • R چرا مالیه عمومی شاخه ای از حقوق عمومی است ؟
 • R ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم : اقتصاد ، سیاست ، حقوق
 • R اهداف مالیه عمومی :
 • R وظایف مالیه عمومی
 • R نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه مکاتب اقتصادی
 • R اصول مالیه از دیدگاه کلاسیکها
 • R اصول مالیه نوین
 • R نظریات موجود در خصوص حدود وظایف دولت
 • R نقشهای دولت در اقتصاد
 • R تعادل اقتصادی  Equilibrium
 • R تعادلهای اساسی اقتصاد
 • R  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی
 • R  توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی
 • R  مفهوم دولت و عناصر تشکیل دهنده آن
 • R  رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در ایران
 • R  توزیع درآمد در تئوری اقتصادی
 • R  نظریه های توزیع عادلانه در آمد
 • R  عدم کارایی مکانیزم بازار
 • R  تولید بهینه کالای عمومی چقدر باید باشد ؟
 • R  تفاوت هزینه ها در بخش عمومی و خصوصی
 • R  دولت و جریان دایره ای در آمد –  تولید  الگوی اقتصاد باز و بسته
 • R  کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی
 • R  ازدحام ( تراکم )
 • Rچرا نظم بازار در تولید کالای عمومی شکست می‌خورد؟
 • Rعرضه خصوصی کالاهای عمومی ناخالص
 • R مشکلات تولید کالاهای عمومی   ( ویژگیهای منفی تولید کالاهای عمومی )
 • Rکالای عمومی و پدیده سوار مجانی (Free Rider)
 • Rفقر چیست و خط فقر کدامست؟
 • Rمعیارهای سنجش نقش دولت ( انواع ) :
 • Rمالیات
 • R اهداف کلان مالیاتها :
 • Rصفات اصلی مالیات
 • Rعوارض
 • Rتفاوت عوارض و مالیات
 • Rنکات مهم در تعریف مالیات :
 • Rعوامل تشخیص دهنده مالیات
 • R ظرفیت مالیاتی Tax capacity
 • R اصول حاکم بر مالیات
 • R تعلق مالیاتی Tax incidence
 • Rچه عواملی بر تعلق مالیاتی تاثیر گذارند ؟
 • R اصابت مالیاتی
 • R اثر مالیاتی
 • Rانتقال مالیاتی
 • Rمراحل انتقال مالیات
 • Rاشکال انتقال مالیات
 • Rعوامل موثر در انتقال مالیات
 • Rاشخاص مشمول مالیات
 • Rقرائن مالیاتی ، ضرایب مالیاتی
 • Rسال مالیاتی
 • Rانواع مالیات :
 • Rمقایسه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم
 • Rکشش عرضه و تقاضا و ارتباط آن با مالیات
 • Rعوامل موثر کشش تقاضا
 • Rسه رابطه بین کشش و درآمد وجود دارد
 • Rعوامل موثر بر کشش قیمتی عرضه
 • Rاثرات مالیات بر اقتصاد
 • Rسیاست مالی دولت
 • R اثرات اقتصادی و اجتماعی مالیاتها ( چهار اثر )
 • R اثرات اقتصادی وضع مالیات از دیدگاه اقتصاد عمومی
 • Rاثرات اقتصادی وضع مالیات از دیدگاه اقتصاد خرد
 • Rتقسیم بندی مالیاتها از دیدگاه اقتصاد خرد
 • Rانواع سیستمهای مالیاتی از لحاظ تمایل به مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم
 • Rیارانه                     Subsidy
 • Rپولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟
 • Rحذف صفر از پول ملی
 • Rتعریف رانت :
 • R حفره­های دولت:
 • Rسوالات چهار گزینه ای

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان

رمز: www.komakhesabdar.ir

دانلود


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

 • آرشیو ماهانه

 • لینک دوستان

 • محبوب ترين نوشته ها

 • برچسبها