حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه
کلیـات‌

۱ .هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ است‌.
۲ .استانداردهای‌ حسابرسی‌، درموردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، کاربرددارد. ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازدرویکرد و طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاکم‌ بر هر واحد کوچک‌ مورد رسیدگی‌،تعدیل‌ کند.
۳ .واحداقتصادی‌ کوچک‌ در این‌ بخش‌، به‌ واحدی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ تعدادکارکنان‌ آن‌ کم‌ یا میزان‌ فروش‌ یا جمع‌ داراییهای‌ آن‌، پایین‌ است‌. این‌ گونه‌واحدهای‌ اقتصادی‌ معمولایک‌ یا هر دو ویژگی‌ زیر را دارند :

· تفکیک‌ محدود وظایف‌ .

· تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ فعالیتهای‌واحد اقتصادی‌.

ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌
تفکیک‌ محدود وظایف‌

۴ .واحدهای‌اقتصادی‌ کوچک‌ در مقایسه‌ با واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ کمتری‌ را به‌ اجرای‌ وظایف‌ امور مالی‌تخصیص‌ می‌دهند؛ زیرا، استخدام‌ کارکنان‌ مالی‌ با تخصص‌ بالا ممکن‌ است‌ برای‌ آنهامقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییها و استقرار سیستم‌مناسب‌ حسابداری‌ از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌، اما مدیران‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌معمولا تلاش‌ خود را بیشتر در زمینه‌های‌ عملیاتی‌، مانند فروش‌ و بازاریابی‌، متمرکزمی‌کنند.

۵ .کمبود منابع‌ و امکانات‌ امورمالی‌ و حسابداری‌ به‌ یکی‌ از دو حالت‌ زیر منجر می‌شود:
· امور دفترداری‌ ممکن‌ است‌ نامناسب‌ یا ناکافی‌ باشد. بنابراین‌ خطر ناقص‌ یا نادرست‌بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ بیشتر می‌شود.

· از آنجا که‌ در تهیه‌ مدارک‌ حسابداری‌ وصورتهای‌ مالی‌، احتمال‌ می‌رود به‌ حسابرس‌ اتکای‌ بیشتری‌ شود، مدیران‌ این‌ واحدهاممکن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور کنند که‌ دیگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ مسئولیتی‌ندارند.
۶ .نظر به‌ اینکه‌ تعداد کارکنان‌حسابداری‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ معمولا اندک‌ است‌، تفکیک‌ وظایف‌ گوناگون‌ بین‌کارکنان‌ مختلف‌، به‌ شکلی‌ که‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌ اجرا می‌شود،امکانپذیر نیست‌.

۷ .به‌ دلیل‌ تفکیک‌ محدود وظایف‌شاید نتوان‌ برای‌ کشف‌ تقلب‌ یا اشتباه‌، بر سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ اتکا کرد؛ برای‌مثال‌، تعداد اندک‌ کارکنان‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ می‌تواند محیطی‌ را به‌ وجودآورد که‌ در آن‌، کارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارک‌ حسابداری‌ به‌ داراییهایی‌ نیزدسترسی‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ پنهان‌ کردن‌، بیرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادی‌یا فروختن‌ است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌، در مواردی‌ که‌ تعداد کارکنان‌ اندک‌ است‌، برقراری‌سیستمی‌ که‌ کار هریک‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ کنترل‌ کند، احتمالا امکانپذیر نخواهدبود و در نتیجه‌، خطر کشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بیشتر می‌شود.
۸ .علاوه‌ بر این‌، به‌ دلیل‌ تفکیک‌ محدود وظایف‌، استفاده‌ از تسهیلات‌رایانه‌ای‌ توسط‌ واحد اقتصادی‌ کوچک‌ ممکن‌ است‌ خطرکنترل‌ را افزایش‌ دهد؛ برای‌مثال‌، در واحدهایی‌ که‌ از رایانه‌های‌ کوچک‌ استفاده‌ می‌کنند، اجرای‌ دو یا چندوظیفه‌ زیر در سیستمهای‌ حسابداری‌ توسط‌ استفاده‌ کنندگان‌ از رایانه‌، بسیار متداول‌است‌:

· تهیه‌ و تصویب‌ مدارک‌ اولیه‌.

· وارد کردن‌ اطلاعات‌ به‌ سیستم‌.
· تصدی‌ عملیات‌ رایانه‌.

· ایجاد تغییر در برنامه‌ها و پرونده‌های‌ اطلاعاتی‌.
· استفاده‌ از گزارشهای‌ خروجی‌ رایانه‌ یا توزیع‌ آنها.

· تعدیل‌ سیستمهای‌ عامل‌.

تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌

۹ .مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ای‌که‌ فعالانه‌ در اداره‌ امور واحد اقتصادی‌ مشارکت‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ بر فعالیت‌واحد اقتصادی‌ در همه‌ زمینه‌های‌ اساسی‌، مانند سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ و تهیه‌ صورتهای‌مالی‌، تسلط‌ داشته‌ باشد.

۱۰ .مشارکت‌ فعال‌ مدیر یا صاحب‌سرمایه‌ در اداره‌ امور واحد اقتصادی‌ مزایایی‌ نیز دارد؛ زیرا، ممکن‌ است‌ ضعف‌ برخی‌روشهای‌ کنترل‌ داخلی‌ را جبران‌ کند. برای‌ مثال‌، در موارد تفکیک‌ محدود وظایف‌ درزمینه‌ خرید و پرداختهای‌ نقدی‌، چنانچه‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ واحد اقتصادی‌ همه‌مدارک‌ مربوط‌ به‌ صدور چک‌ را بررسی‌ و امضا کند، کنترلهای‌ داخلی‌ تقویت‌ می‌شود.اما اگر مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ واحد اقتصادی‌، فعالانه‌ مشارکت‌ نداشته‌ باشد، احتمال‌خطرِ اینکه‌ تقلب‌ یا اشتباه‌ کارکنان‌، کشف‌ نشده‌ باقی‌ بماند، افزایش‌ می‌یابد.
۱۱.عیب‌ بزرگ‌ چنین‌ تسلطی‌، احتمال‌ زیر پاگذاردن‌ کنترلهای‌ داخلی‌ است‌. مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ موقعیتی‌که‌ دارد روشهای‌ تدوین‌ شده‌ برای‌ کنترل‌ را زیر پا گذارد که‌ در این‌ صورت‌،خطر تقلب‌ توسط‌ مدیریت‌ افزایش‌ می‌یابد. برای‌ مثال‌، مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ می‌تواندکارکنان‌ را به‌ پرداختهایی‌ وادار کند که‌ در سایر شرایط‌، بدون‌ وجود مستندات‌ مثبته‌انجام‌ نمی‌شد.

۱۲.تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر عملیات‌ واحداقتصادی‌ می‌تواند چنان‌ نفوذی‌ را در پی‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ ارائه‌ موارد نادرست‌با اهمیتی‌ در صورتهای‌ مالی‌ منجر شود.

۱۳.با این‌ وجود، حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییهاواستقرار و بکارگیری‌ سیستم‌ حسابداری‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ بتواند اطلاعات‌ را به‌ طورمنظم‌ گردآوری‌ و آنها را به‌ نحوی‌ مناسب‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ کند تا تهیه‌ بموقع‌ صورتهای‌مالی‌ قابل‌ اعتماد را امکانپذیر سازد، از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ هر واحد اقتصادی‌ است‌.از این‌ رو، سیستم‌ حسابداری‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ نیز باید چنان‌ طراحی‌ شود که‌درباره‌ موارد زیر اطمینان‌ معقولی‌ را فراهم‌ کند:
· کلیه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ که‌ باید ثبت‌ می‌شد درواقع‌ ثبت‌ شده‌ است‌.

· تقلب‌ و اشتباه‌، در مرحله‌ پردازش‌ اطلاعات‌ حسابداری‌ کشف‌ می‌شود.
· داراییها و بدهیهای‌ ثبت‌ شده‌ در سیستم‌ حسابداری‌ ، وجوددارند و به‌ مبالغ‌ صحیح‌ ثبت‌ شده‌اند.

تاثیر ویژگیهای‌ واحدهای‌اقتصادی‌ کوچک‌ بر حسابرسی‌
ملاحظات‌ مربوط‌ به‌پذیرش‌ کار

۱۴.حسابرس‌ممکن‌ است‌ چنین‌ تشخیص‌ دهد که‌ به‌ دلیل‌ وجود ضعفهای‌ ناشی‌ از ویژگیهای‌ واحد اقتصادی‌کوچک‌(مانند، نقص‌ مدارک‌ حسابداری‌)، گردآوری‌ شواهد کافی‌ برای‌ ارائه‌ نظر درباره‌صورتهای‌ مالی‌ امکانپذیر نیست‌. درچنین‌ شرایطی‌، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ تصمیم‌ بگیردکه‌ از پذیرش‌ کار خودداری‌ ورزد یا حتی‌ پس‌ از پذیرش‌، از انجام‌ آن‌ کار، کناره‌گیری‌یا از اظهار نظر خودداری‌ کند.

۱۵.تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ پیش‌ از شروع‌ کار وبه‌ منظور پیشگیری‌ از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ درباره‌ کار حسابرسی‌، هم‌ به‌ نفع‌صاحبکار هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌. راهنماییهای‌ لازم‌ در این‌ باره‌، در استاندارد۲۱۰[۱]، ارائه‌شده‌ است‌.

ملاحظات‌ و روشهای‌حسابرسی‌

۱۶.ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، بر رویکرد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ آنها اثر می‌گذارد. بندهای‌ زیر مواردی‌ را توصیف‌ می‌کند که‌ حسابرس‌ باید در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، مورد توجه‌ قرار دهد.

۱۷ .حسابرس‌ در رسیدگی‌ به‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌،مانند هر حسابرسی‌ دیگر، باید از فعالیت‌ و سیستم‌ ثبت‌ و پردازش‌ معاملات‌ و سایررویدادهای‌ مالی‌ آن‌ شناخت‌ کافی‌ بدست‌ آورد و کفایت‌ آن‌ سیستم‌ را به‌ عنوان‌ مبنای‌تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، ارزیابی‌ کند. حسابرس‌، طرح‌ کلی‌ سیستم‌ حسابداری‌ را ارزیابی‌می‌کند و از چگونگی‌ انعکاس‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ توسط‌ سیستم‌ مزبورشناخت‌ کافی‌ بدست‌ می‌آورد تا بتواند حسابرسی‌ را برنامه‌ریزی‌ و اجرا کند . حسابرس‌همچنین‌، امکان‌ دستیابی‌ به‌ شواهد کافی‌ و قابل‌ قبول‌ را از طریق‌ سیستم‌ حسابداری‌و رسیدگی‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ اظهارنظر خود، ارزیابی‌می‌کند (نگاه‌ کنید به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در استانداردهای ۳۰۰[۲]،۳۱۵[۳]،۳۳۰[۴]).

۱۸ .در حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، فقدان‌تفکیک‌ وظایف‌ و احتمال‌ زیر پاگذاردن‌ کنترلهای‌ داخلی‌ توسط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌،عموما دشواریهایی‌ برای‌ حسابرس‌ به‌ وجود می‌آورد، چرا که‌ یا کنترلها ناقص‌ است‌یا شواهد مربوط‌ به‌ اثربخشی‌ آنها و کامل‌ و صحیح‌ بودن‌ مدارک‌، کافی‌ نیست‌ (یعنی‌،خطر کنترل‌ بالاست‌). دشواریهایی‌ که‌ حسابرس‌ به‌ ویژه‌ در حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌کوچک‌ با آنها برخورد می‌کند، شامل‌ احتمال‌ ارائه‌ کمتر از واقع‌ درآمد (از طریق‌عدم‌ ثبت‌ یا ثبت‌ نادرست‌ فروشها) و منظور شدن‌ هزینه‌های‌ شخصی‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌در حساب‌ هزینه‌های‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌.

۱۹.در بیشتر موارد، رسیدن‌ به‌ نتیجه‌ای‌ که‌ بتواندپشتوانه‌ اظهار نظر مقبول‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ قرار گیرد، از طریق‌ کسب‌شواهد حاصل‌ از اجرای‌ بیشتر آزمونهای‌ محتوا، مانند آزمونهای‌ اضافی‌ جزییات‌ معاملات‌و مانده‌ حسابها وتجزیه‌ و تحلیل‌ هزینه‌ها و درآمدها، امکانپذیر است‌. اما در برخی‌واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، مانند واحدهایی‌ که‌ بیشتر معاملات‌ آنها نقدی‌ است‌ و الگوی‌منظمی‌ برای‌ درآمد و هزینه‌ ندارد، شواهد در دسترس‌ ممکن‌ است‌ برای‌ اظهار نظرمقبول‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌، کافی‌ نباشد. حتی‌ در مواردی‌ که‌ ظاهرا کنترلهای‌داخلی‌ موثری‌ وجود دارد، شاید بهتر باشد که‌ حسابرس‌ تنها به‌ اجرای‌ آزمونهای‌ محتوابپردازد.

۲۰ .در حسابرسی‌واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، دریافت‌ تاییدیه‌ مدیران برای‌ حسابرس‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌: نخست‌ به‌ دلیل‌ خطربرداشت‌ نادرست‌ از نقش‌ و مسئولیتی‌ که‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با صورتهای‌ مالی‌ دارد(به‌ شرح‌ بند ۵) و دوم‌، به‌ منظور یادآوری‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ درباره‌ حصول‌ اطمینان‌از کامل‌ و دقیق‌ بودن‌ مدارک‌ حسابداری‌ و حفاظت‌ داراییهای‌ واحد اقتصادی‌.با این‌ وجود، حسابرس‌ نمی‌تواند برای‌ حصول‌ اطمینان‌ از کامل‌ بودن‌ مدارک‌ حسابداری‌،تنها بر تاییدیه‌ مدیران‌ اتکا کند (برای‌ راهنمایی‌ بیشتر نگاه‌ کنید به‌ استاندارد۵۸۰[۵]).
۲۱ .حسابرس‌ بنا به‌ دلایل‌ فوق‌، معمولا خطر کنترل‌ را در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، در حدبالا برآورد می‌کند. همان‌ گونه‌ که‌ در بند ۱۲۰ استاندارد ۳۱۵، آمده است، “حسابرس‌باید در اولین‌ فرصت‌ ممکن‌، رده‌ مناسبی‌ از مدیریت‌ را از ضعفهای‌ با اهمیت‌ موجوددر طراحی‌ یا عملکرد سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ که‌ با آنها برخورد کرده‌است‌، آگاه‌ کند” . از آنجا که‌ حسابرس‌ لزوما کلیه‌ کنترلهای‌ داخلی‌ مورد استفاده‌مدیریت‌ را آزمون‌ نمی‌کند، در گزارش‌ خود ابراز می‌دارد که‌ تنها ضعفهایی‌ را به‌آگاهی‌ می‌رساند که‌ در جریان‌ حسابرسی‌، با آنها برخورد کرده‌ است‌ . پیشنهادهای‌لازم‌ برای‌ اصلاح‌ و بهبود سیستم‌ نیز می‌تواند در این‌ گزارش‌، ارائه‌ شود .

گـزارش‌ حسـابـرس‌

۲۲.استانداردها و راهنماییهای‌ ارائه‌ شده‌ در استاندارد ۷۰۰[۶]، بایددر گزارشگری‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ نیز بکار گرفته‌ شوند. به‌ ویژه‌ در مواردی‌ که‌ حسابرس‌ نتوانسته‌ است‌ روشهای‌ لازم‌ را برای‌ کسب‌ شواهدکافی‌ و قابل‌ قبول‌ حسابرسی‌ مربوط‌ به‌ کامل‌ و دقیق‌ بودن‌ مدارک‌ حسابداری‌، طراحی‌یا اجرا کند، این‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ محدودیت‌ در دامنه‌ رسیدگی‌ حسابرس‌ محسوب‌ شودکه‌ نتیجه‌ آن‌، ارائه‌ نظر مشروط‌ یا در شرایطی‌ که‌ آثار احتمالی‌ محدودیت‌ مزبورچنان‌ عمده‌ باشد که‌ حسابرس‌ نتواند نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ نظری‌ اظهار کند، ارائه‌عدم‌ اظهارنظر است‌. نمونه‌هایی‌ از گزارش‌ حسابرس‌ در پیوستهای‌ ۱ و ۲ ارائه‌شده‌ است‌.

تاریخ‌ اجرا

۲۳.این‌ استاندارد برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ ازاول فروردین ۱۳۷۸ و پس‌ از آن‌ می‌باشد،لازم‌الاجراست‌.

۱. استاندارد حسابرسی ۲۱۰،‌ ”قرارداد حسابرسی “ ۲. استاندارد حسابرسی ۳۰۰، ”برنامه‌ریزی‌“ ۳. استاندارد حسابرسی ۳۱۵، ”شناختواحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف بااهمیت“ ۴. استاندارد حسابرسی ۳۳۰، ”روشهایحسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی“ ۵. استاندارد حسابرسی ۵۸۰، ”تاییدیه‌ مدیران‌“ ۶. استاندارد حسابرسی ۷۰۰ ، ”گزارش‌ حسابرس‌ مستقل در باره صورتهایمالی“


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها