حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

مجموعه حسابداری

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
۴۲.۸۶ ۴۵.۸۳ ۶۰.۵۶ ۱۸.۵۸ ۹۰۸۱ ۷

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه حسابداری: ۱۶۲
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه حسابداری:۳۳۰

مجموعه مدیریت

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
۶۱.۴۳ ۳۴.۱۷ ۶۶.۶۷ ۱۷.۵۸ ۹۴۲۶ ۴
۹۰ ۳۸.۳۳ ۵۰.۵۶ ۱۷.۷۶ ۹۳۸۷ ۵
۶۱.۴۳ ۳۰ ۶۱.۶۷ ۱۸.۹۸ ۹۱۲۹ ۷
۵۷.۱۴ ۵۸.۳۳ ۵۸.۸۹ ۱۵.۸۳ ۸۹۶۹ ۹
۵۱.۴۳ ۳۵.۸۳ ۶۰.۵۶ ۱۸.۵۹ ۸۷۵۳ ۱۴
۵۰ ۳۷.۵ ۶۰.۵۶ ۱۸.۶۹ ۸۷۴۱ ۱۵
۴۵.۷۱ ۳۷.۵ ۶۱.۱۱ ۱۷.۸۶ ۸۵۴۳ ۲۳
۴۰ ۲۵ ۶۵.۵۶ ۱۸.۱۷ ۸۴۶۲ ۲۷
۵۷.۱۴ ۳۵.۸۳ ۵۵.۵۶ ۱۷.۲۳ ۸۴۶۱ ۲۸
۸۴.۲۹ ۲۷.۵ ۴۳.۳۳ ۱۷.۴ ۸۴۲۵ ۲۹
۵۰ ۲۵.۸۳ ۵۹.۴۴ ۱۸.۳۸ ۸۴۱۷ ۳۰
۵۰ ۳۲.۵ ۵۶.۶۷ ۱۷.۹۸ ۸۲۹۸ ۳۸
۵۱.۴۳ ۲۲.۵ ۵۸.۳۳ ۱۷.۸۶ ۸۲۷۷ ۴۰
۵۷.۱۴ ۱۷.۵ ۵۶.۱۱ ۱۸.۲۸ ۸۲۷۴ ۴۱
۲۷.۱۴ ۳۰.۸۳ ۶۷.۷۸ ۱۸.۲۲ ۸۲۶۸ ۴۳
۵۱.۴۳ ۱۸.۳۳ ۶۰ ۱۶.۶ ۸۱۹۶ ۵۱
۷۲.۸۶ ۲۰.۸۳ ۴۶.۶۷ ۱۷.۹۴ ۸۱۸۶ ۵۳
۶۴.۲۹ ۱۸.۳۳ ۵۱.۶۷ ۱۶.۸۴ ۸۰۸۲ ۵۹
۶۸.۵۷ ۳۵ ۴۵ ۱۶.۲۸ ۸۰۰۱ ۷۰
۲۲.۸۶ ۲۷.۵ ۶۹.۴۴ ۱۶.۱۸ ۷۹۶۹ ۷۵
۴۵.۷۱ ۴۰.۸۳ ۵۲.۷۸ ۱۷.۰۵ ۷۹۱۸ ۸۰
۶۰ ۳۹.۱۷ ۴۸.۳۳ ۱۵.۱۸ ۷۸۹۷ ۸۱
۶۸.۵۷ ۳۵.۸۳ ۴۳.۳۳ ۱۶.۱۸ ۷۸۸۴ ۸۳
۶۰ ۲۰.۸۳ ۴۹.۴۴ ۱۷.۲۵ ۷۸۵۲ ۸۹
۳۲.۸۶ ۲۷.۵ ۵۸.۸۹ ۱۸.۹۸ ۷۸۴۸ ۹۰
۴۲.۸۶ ۲۵.۸۳ ۵۴.۴۴ ۱۸.۶۲ ۷۸۲۱ ۹۷
۴۵.۷۱ ۴۰.۸۳ ۵۳.۳۳ ۱۵.۲۱ ۷۷۷۵ ۱۰۳
۴۷.۱۴ ۲۳.۳۳ ۵۴.۴۴ ۱۷.۰۱ ۷۷۷۰ ۱۰۴
۴۵.۷۱ ۲۱.۶۷ ۵۵ ۱۶.۸۵ ۷۷۱۲ ۱۱۴
۴۰ ۱۷.۵ ۵۸.۳۳ ۱۷.۰۹ ۷۶۹۶ ۱۱۸
۴۴.۲۹ ۲۴.۱۷ ۵۳.۸۹ ۱۷.۵۱ ۷۶۹۲ ۱۲۰
۴۱.۴۳ ۲۱.۶۷ ۵۴.۴۴ ۱۸.۵۱ ۷۶۸۳ ۱۲۲
۴۱.۴۳ ۲۷.۵ ۵۵.۵۶ ۱۶.۶۴ ۷۶۸۲ ۱۲۳
۳۸.۵۷ ۳۰.۸۳ ۵۶.۱۱ ۱۶.۶۲ ۷۶۷۸ ۱۲۶
۴۱.۴۳ ۱۵ ۵۷.۲۲ ۱۷.۳۹ ۷۶۵۲ ۱۳۰
۲۴.۲۹ ۲۵ ۶۳.۸۹ ۱۶.۸۲ ۷۶۳۸ ۱۳۴
۴۱.۴۳ ۳۵ ۵۱.۱۱ ۱۷.۲۱ ۷۵۵۳ ۱۴۵
۳۸.۵۷ ۳۱.۶۷ ۵۳.۳۳ ۱۶.۹۲ ۷۵۲۱ ۱۵۰
۳۵.۷۱ ۱۵.۸۳ ۵۷.۷۸ ۱۷.۳۱ ۷۴۹۲ ۱۵۶
۳۸.۵۷ ۲۷.۵ ۵۵.۵۶ ۱۵.۷۳ ۷۴۸۹ ۱۵۷
۴۰ ۲۲.۵ ۵۳.۳۳ ۱۷.۵ ۷۴۶۵ ۱۶۳
۴۲.۸۶ ۲۷.۵ ۵۰.۵۶ ۱۷.۵۵ ۷۴۶۴ ۱۶۴
۳۴.۲۹ ۲۸.۳۳ ۵۴.۴۴ ۱۷.۵۴ ۷۴۴۸ ۱۶۷
۲۲.۸۶ ۱۸.۳۳ ۶۱.۶۷ ۱۷.۶۲ ۷۳۸۵ *۱۸۱
۳۴.۲۹ ۱۷.۵ ۵۶.۱۱ ۱۷.۵ ۷۳۶۹ ۱۸۵
۳۰ ۲۶.۶۷ ۵۵.۵۶ ۱۷.۷۹ ۷۳۶۹ ۱۸۵
۳۵.۷۱ ۲۵.۸۳ ۵۴.۴۴ ۱۶.۶۸ ۷۳۶۸ ۱۸۷
۲۴.۲۹ ۳۷.۵ ۵۳.۸۹ ۱۸.۳۶ ۷۲۹۴ ۲۰۱
۴۱.۴۳ ۲۵ ۴۷.۷۸ ۱۸.۶۱ ۷۲۷۱ ۲۰۴
۳۰ ۲۶.۶۷ ۵۴.۴۴ ۱۷.۳۸ ۷۲۴۷ ۲۱۳
۳۸.۵۷ ۲۸.۳۳ ۵۰ ۱۷.۱۲ ۷۲۴۰ ۲۱۵
۴۵.۷۱ ۲۳.۳۳ ۴۵.۵۶ ۱۸.۶۱ ۷۲۳۶ ۲۱۶
۳۴.۲۹ ۲۴.۱۷ ۵۴.۴۴ ۱۵.۸۵ ۷۲۰۴ ۲۲۵
۳۵.۷۱ ۳۰ ۵۰ ۱۶.۳۵ ۷۰۸۹ ۲۵۵
۳۵.۷۱ ۲۲.۵ ۵۲.۲۲ ۱۵.۹۹ ۷۰۷۹ ۲۶۰
۵۷.۱۴ ۱۶.۶۷ ۴۰ ۱۸.۰۳ ۷۰۶۷ ۲۶۵
۵۴.۲۹ ۳۹.۱۷ ۳۶.۶۷ ۱۷.۳۸ ۷۰۶۶ ۲۶۶
۴۷.۱۴ ۲۵.۸۳ ۴۳.۸۹ ۱۷.۰۸ ۷۰۵۹ ۲۶۷
۳۱.۴۳ ۳۶.۶۷ ۴۸.۸۹ ۱۷.۱۵ ۷۰۵۵ ۲۷۰
۴۱.۴۳ ۴۱.۶۷ ۴۱.۶۷ ۱۷.۶۷ ۷۰۳۶ ۲۷۶
۳۴.۲۹ ۲۸.۳۳ ۴۸.۳۳ ۱۷.۴۲ ۶۹۹۴ ۲۸۷
۵۴.۲۹ ۴۱.۶۷ ۳۵.۵۶ ۱۶.۷۵ ۶۹۶۷ ۲۹۸
۴۵.۷۱ ۳۶.۶۷ ۳۷.۷۸ ۱۸.۹۹ ۶۹۵۲ ۳۰۲
۴۸.۵۷ ۴۴.۱۷ ۳۷.۷۸ ۱۶.۴ ۶۹۳۲ ۳۱۰
۳۴.۲۹ ۲۵ ۴۶.۶۷ ۱۸.۳۶ ۶۹۰۸ ۳۱۹
۲۵.۷۱ ۳۰ ۵۰ ۱۸.۱۶ ۶۹۰۸ ۳۱۹
۳۷.۱۴ ۲۶.۶۷ ۴۶.۱۱ ۱۷.۱۳ ۶۸۷۷ ۳۳۱
۵۲.۸۶ ۲۰.۸۳ ۳۸.۸۹ ۱۷.۶۶ ۶۸۷۱ ۳۳۳
۴۱.۴۳ ۲۵ ۴۴.۴۴ ۱۶.۴۹ ۶۸۱۷ ۳۴۵
۵۰ ۲۵ ۳۹.۴۴ ۱۶.۸۱ ۶۷۹۷ ۳۵۷
۴۲.۸۶ ۱۰.۸۳ ۴۵ ۱۷.۸۶ ۶۷۹۱ ۳۵۹
۳۷.۱۴ ۳۰.۸۳ ۴۳.۳۳ ۱۷.۵ ۶۷۸۹ ۳۶۰
۲۷.۱۴ ۱۵ ۵۵.۵۶ ۱۵.۱۱ ۶۷۸۷ ۳۶۱
۲۲.۸۶ ۲۳.۳۳ ۵۴.۴۴ ۱۵.۹۴ ۶۷۸۴ ۳۶۲
۵۷.۱۴ ۳۱.۶۷ ۳۵.۵۶ ۱۵.۵۶ ۶۷۷۱ ۳۷۰
۴۴.۲۹ ۲۰ ۴۳.۸۹ ۱۵.۸۹ ۶۷۳۱ ۳۹۰
۲۷.۱۴ ۱۵ ۵۱.۱۱ ۱۷.۴ ۶۶۹۳ ۴۱۱
۲۷.۱۴ ۱۳.۳۳ ۵۱.۶۷ ۱۶.۹۷ ۶۶۶۰ ۴۲۱
۳۴.۲۹ ۲۷.۵ ۴۲.۲۲ ۱۸.۶۵ ۶۶۵۹ ۴۲۲
۲۴.۲۹ ۲۴.۱۷ ۴۷.۷۸ ۱۸.۲۴ ۶۵۹۹ ۴۴۶
۳۱.۴۳ ۳۸.۳۳ ۴۳.۸۹ ۱۵.۸۵ ۶۵۹۴ ۴۵۰
۴۷.۱۴ ۳۰ ۳۸.۳۳ ۱۵.۴۷ ۶۵۷۱ ۴۶۵
۴۵.۷۱ ۲۸.۳۳ ۳۵.۵۶ ۱۸.۱۹ ۶۵۶۰ ۴۷۰
۲۴.۲۹ ۳۱.۶۷ ۴۶.۱۱ ۱۷.۷ ۶۵۵۹ ۴۷۱
۵۲.۸۶ ۳۶.۶۷ ۳۳.۸۹ ۱۵.۲۲ ۶۵۵۲ ۴۷۴
۵۴.۲۹ ۳۲.۵ ۳۳.۸۹ ۱۵.۳۹ ۶۵۴۵ ۴۷۷
۳۰ ۱۶.۶۷ ۴۷.۲۲ ۱۷.۲۹ ۶۵۳۵ ۴۸۳
۶۰ ۱۵ ۳۲.۷۸ ۱۷.۰۶ ۶۵۲۲ ۴۹۳
۲۷.۱۴ ۹.۱۷ ۵۰.۵۶ ۱۷.۱ ۶۵۱۸ ۴۹۸
۳۴.۲۹ ۲.۵ ۴۷.۲۲ ۱۸.۱۲ ۶۵۱۶ ۵۰۰
۴۴.۲۹ ۱۹.۱۷ ۳۷.۲۲ ۱۸.۶۱ ۶۵۰۵ ۵۰۵
۳۴.۲۹ ۲۵ ۴۴.۴۴ ۱۵.۹۲ ۶۵۰۲ ۵۱۰
۴۷.۱۴ ۲۵ ۳۷.۷۸ ۱۵.۹۶ ۶۴۸۹ ۵۲۰
۶۷.۱۴ ۴۲.۵ ۲۲.۲۲ ۱۶.۷۲ ۶۴۷۹ ۵۲۳
۴۷.۱۴ ۹.۱۷ ۴۱.۱۱ ۱۶.۱۷ ۶۴۶۵ ۵۳۷
۳۸.۵۷ ۲۵.۸۳ ۴۰ ۱۷.۰۱ ۶۴۶۰ ۵۴۰
۳۷.۱۴ ۲۶.۶۷ ۳۹.۴۴ ۱۷.۶۷ ۶۴۴۹ ۵۴۹
۴۴.۲۹ ۱۰.۸۳ ۴۰.۵۶ ۱۶.۹۹ ۶۴۳۴ ۵۵۴
۲۸.۵۷ ۳۸.۳۳ ۴۰.۵۶ ۱۷.۱۸ ۶۳۸۲ ۵۹۸
۵۸.۵۷ ۳۴.۱۷ ۲۶.۱۱ ۱۶.۸۶ ۶۳۱۴ ۶۴۸
۳۰ ۱۹.۱۷ ۴۵.۵۶ ۱۵.۸۴ ۶۳۱۴ ۶۴۸
۳۵.۷۱ ۹.۱۷ ۴۳.۸۹ ۱۶.۷۱ ۶۳۰۶ ۶۵۸
۲۵.۷۱ ۱۹.۱۷ ۴۲.۷۸ ۱۸.۹۹ ۶۲۷۳ ۶۸۱
۴۱.۴۳ ۲۰ ۴۰.۵۶ ۱۴.۶۶ ۶۲۶۳ ۶۸۸
۳۲.۸۶ ۳۰ ۳۹.۴۴ ۱۶.۳۱ ۶۲۱۸ ۷۲۰
۳۲.۸۶ ۲۶.۶۷ ۳۷.۷۸ ۱۷.۵۴ ۶۱۶۱ ۷۶۲
۳۴.۲۹ ۲۲.۵ ۳۷.۲۲ ۱۸.۱۹ ۶۱۶۱ ۷۶۲
۳۲.۸۶ ۱۳.۳۳ ۳۹.۴۴ ۱۸.۰۵ ۶۰۹۰ ۸۲۷
۴۲.۸۶ ۲۱.۶۷ ۳۲.۲۲ ۱۸.۰۶ ۶۰۸۱ ۸۳۴
۲۷.۱۴ ۲۹.۱۷ ۳۸.۸۹ ۱۶.۵۹ ۵۹۸۳ ۹۱۵
۳۰ ۳۱.۶۷ ۳۶.۱۱ ۱۶.۳۲ ۵۹۰۵ ۱۰۰۰
۳۱.۴۳ ۳۵ ۳۳.۳۳ ۱۷ ۵۸۸۴ ۱۰۱۸
۴۸.۵۷ ۱۸.۳۳ ۳۰ ۱۶.۱۸ ۵۸۷۹ ۱۰۲۳
۲۲.۸۶ ۲۰.۸۳ ۴۳.۳۳ ۱۵.۲۴ ۵۸۶۵ ۱۰۳۷
۳۰ ۲۹.۱۷ ۳۶.۶۷ ۱۵.۹۴ ۵۸۶۱ ۱۰۴۴
۳۱.۴۳ ۲۴.۱۷ ۳۷.۷۸ ۱۵.۲۷ ۵۸۳۶ ۱۰۷۹
۴۰ ۷.۵ ۳۴.۴۴ ۱۷.۰۶ ۵۷۸۲ ۱۱۲۹
۳۷.۱۴ ۱۴.۱۷ ۳۷.۲۲ ۱۴.۸۲ ۵۷۷۶ ۱۱۳۷
۴۰ ۳۳.۳۳ ۲۷.۷۸ ۱۶.۹۸ ۵۷۵۹ ۱۱۵۸
۳۲.۸۶ ۲۰.۸۳ ۳۷.۷۸ ۱۴.۵۳ ۵۷۵۳ ۱۱۶۲
۴۸.۵۷ ۱۶.۶۷ ۲۵.۵۶ ۱۷.۸۷ ۵۶۹۶ ۱۲۴۰
۳۷.۱۴ ۲۴.۱۷ ۳۲.۷۸ ۱۵ ۵۶۵۵ ۱۳۱۲
۳۰ ۳۱.۶۷ ۳۲.۲۲ ۱۶.۵۴ ۵۶۴۵ ۱۳۲۰
۲۸.۵۷ ۲۰ ۳۵ ۱۶.۹۱ ۵۶۲۰ ۱۳۵۳
۵۱.۴۳ ۴۵.۸۳ ۱۹.۴۴ ۱۵.۰۵ ۵۶۰۳ ۱۳۸۶
۲۷.۱۴ ۲.۵ ۴۰.۵۶ ۱۶.۲ ۵۵۸۳ ۱۴۱۳
۲۴.۲۹ ۱۸.۳۳ ۴۰ ۱۴.۲۴ ۵۵۳۱ ۱۴۹۹
۴۵.۷۱ ۱۲.۵ ۲۷.۲۲ ۱۶.۷۱ ۵۵۲۲ ۱۵۱۳
۵۴.۲۹ ۱۹.۱۷ ۲۳.۳۳ ۱۴.۶۹ ۵۴۶۹ ۱۶۱۰
۳۴.۲۹ ۴.۱۷ ۳۵ ۱۵.۷۲ ۵۴۲۱ ۱۶۹۲
۳۸.۵۷ ۳۲.۵ ۲۴.۴۴ ۱۶.۵۱ ۵۴۰۴ ۱۷۲۲

* داوطلب فوق در سهمیه رزمنده رتبه ۱ را کسب نموده است

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت: ۶۲۲
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت: ۱۷۶۲

 


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها