حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد.

بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده  به آن فعالیت تخصیص داده میشود.پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها , محرک های هزینه (مبانی تخصیص )

مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک

از محصولات , به این محصولات تخصیص داده میشود .

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی :

 

مرحله اول : تشکیل کمیته طراحی سیستم : این سیستم هزینه یابی نیازمند  به اطلاعات از بخشمای مختلف شرکت اعم از مالی , فرایند, مهندسی بوده بنا براین باید از تخصص های مختلف در این کمیته استفاده کرد .

 

مرحله دوم : مشخص کردن فعالیت های شرکت : فعالیت ها در شرکت تولیدی به سه گروه زیر طبقه بندی میشوند:

۱- فعایتهایی که در ارتباط   مستقیم با تولید  محصول وانجام خدمات میباشند .

۲- فعالیتهایی که به طور مستقیم قابل رد یابی به محصولات وخدمات نمیباشند مثل سربار کارخانه

فعالیتهایی چون انبارداری ,تدارکات , سرپرستی , یوتیلیتی ,

 

مرحله سوم : تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات بر اساس محرک هزینه مناسب

 

پس از مشخص شدن فعالیت ها , هزینه هر فعالیت را بر اساس مبانی تخصیص یا محرک هزینه به محصولات تخصیص میدهیم .

 

نمونه ای از مبانی تخصیص به شرح زیر میباشد .

 

فعالیت                                                                             مبنای تخصیص

 

تدارکات –خرید                                                                 تعداد سفارش خرید

سرپرستی                                                                       زمان سرپرستی به ساعت

هزینه برق                                                                      ساعت کار ماشین آلات

انبار داری                                                                      میانگین کالای انبار شده

هزینه فروش                                                                   زمان استفاده شده برای فروش هر واحد

 

مراحل ذکر شده بالا را با یک مثال عددی ساده بیان میکنم :

 

فرض طبق حسابداری سنتی بهای تمام شده سه محصول آلفا و بتا گاما به شرح زیر است :

 

 

 

 

 محصول                         آلفا                بتا                    گاما                    جمع

تعداد فروش                  ۲۰۰۰              ۱۰۰۰                 ۵۰۰                  ۳۵۰۰

 قیمت فروش هر واحد      ۱۵                 ۳۰                      ۲۰

مبلغ فروش                    ۳۰۰۰۰         ۳۰۰۰۰               ۱۰۰۰۰                ۷۰۰۰۰

                             آلفا                   بتا                     گاما                  جمع

 

هزینه ها:          

مواد  مستقیم          ۸۰۰۰               ۶۴۰۰                   ۲۴۰۰             ۱۶۸۰۰

دستمزدمستقیم         ۲۰۰۰              ۱۳۰۰                   ۱۸۰۰             ۵۱۰۰

 

سربار واقعی :     سرپرستی          تدارکات            برق           انبار داری           جمع

 

                        ۳۰۰۰               ۹۰۰۰               ۳۰۰۰          ۳۰۰۰             ۱۸۰۰۰       

سربار جذب شده بر اساس دستمزد مستقیم جذب محصولات میشود.           

 

 

هزینه های فروش ۲% کل فروش ها میباشد ۷۰۰۰۰*۲%=۱۴۰۰

 

محصول                                  آلفا                  بتا                              گاما                      جمع

هزینه مواد یک واحد     ۸۰۰۰/۲۰۰۰=۴            ۶۴۰۰/۱۰۰۰=۶.۴          ۲۴۰۰/۵۰۰=۴.۸        ۱۵.۲  

                      

هزینه دستمزد یک واحد ۲۰۰۰/۲۰۰۰=۱      ۱۳۰۰/۱۰۰۰=۱.۳            ۱۸۰۰/۵۰۰=۳.۶            ۵.۹

 

هزینه سربار یک واحد : 

کل سربار/کل دستمزد = نرخ جذب سربار   ۱۸۰۰۰/۵۱۰۰= ۳.۵۳

 

                     ۲۰۰۰*۳.۵۳=۷۰۶۰      ۱۳۰۰*۳.۵۳= ۴۵۸۶           ۱۸۰۰*۳.۵۳= ۶۳۵۴

                                 تقسیم بر              تقسیم بر                             تقسیم بر

تعداد تولید                     ۲۰۰۰                    ۱۰۰۰                            ۵۰۰

هزینه سربار یک واحد     ۳.۵۳                     ۴.۵۸                            ۱۲.۷                      ۲۰.۸۱

 

قیمت فروش یک واحد          ۱۵                       ۳۰                              ۲۰

جمع ب ت ک ف ر یک واحد (۸.۵۳ )                 (۱۲.۲۸)                    ( ۲۱.۱)

 

سود ناویژه                        ۶.۴۷                  ۱۷.۷۲                           (۱.۱)

هزینه های فروش              ( ۰.۳)                    ( ۰.۶)                          (۰.۴)

۲% فروش

سود(زیان ) ویژه روش سنتی ۶.۱۷                   ۱۷.۱۲                           (۱.۵)

 

 

محاسبات بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت :

 

هزینه های مواد ودستمزد مستقیم همانند روش فوق به صورت مستقیم انتقال داده میشود   ولی هزینه های سربار به شرح زیر تسهیم میگردد:

 

هزینه فعالیت – سرپرستی      کل ساعات سرپرستی اعلام شده از فرایند تولید ۱۰۰ساعت میباشد

 

 

محصول                                 آلفا                            بتا                    گاما                جمع  

تعداد ساعت سرپرستی              ۴۵                            ۴۰                   ۱۵                 ۱۰۰

 

  هزینه یک ساعت سرپرستی       ۳۰                           ۳۰                     ۳۰

۳۰۰۰/۱۰۰=۳۰

جمع هزینه فعالیت سرپرستی        ۱۳۵۰                     ۱۲۰۰                   ۴۵۰              ۳۰۰۰

 

تقسیم بر

تعداد تولید                            ۲۰۰۰                   ۱۰۰۰                           ۵۰۰                ۳۵۰۰              

هزینه سرپرستی یک واحد محصول

مثلا ۱۳۵۰/۲۰۰۰=                ۰.۶۷                   ۱.۲                               ۰.۹  

 

 هزینه فعالیت- تدارکات : بر اساس تعداد کل سفارش خرید که ۲۴۰سفارش برای محصولات زیر اعلام شده است

 

محصول                            آلفا                      بتا                            گاما                         جمع

تعداد سفارش خرید             ۱۰۰                    ۱۲۰                          ۲۰                         ۲۴۰

هزینه هر بار سفارش      

۹۰۰۰/۲۴۰=۳۷.۵             ۳۷.۵                 ۳۷.۵                         ۳۷.۵

جمع هزینه فعالیت خرید       ۳۷۵۰                 ۴۵۰۰                          ۷۵۰                     ۹۰۰۰

تقسیم بر

تعداد تولید                      ۲۰۰۰                   ۱۰۰۰                         ۵۰۰

هزینه تدارکات یک واحد محصول   ۱.۸۷                    ۴.۵                             ۱.۵

 

 

هزینه فعالیت – برق ساعت کار اعلام شده ماشین الات از طرف فرایند تولید بالغ بر ۲۰۰ساعت به

تفکیک محصولات  زیر میباشد

 

محصول                             آلفا                      بتا                          گاما                    جمع

ساعت کارکرد ماشین الات   ۹۰                      ۱۰۰                         ۱۰                    ۲۰۰

هزینه هر ساعت کارکرد ماشین الات

۳۰۰۰/۲۰۰=۱۵                  ۱۵                       ۱۵                         ۱۵

جمع فعالیت برق                  ۱۳۵۰                  ۱۵۰۰                      ۱۵۰                   ۳۰۰۰

تقسیم بر تعداد تولید              ۲۰۰۰                ۱۰۰۰                      ۵۰۰

هزینه برق یک واحد محصول       ۰.۶۷                   ۱.۵                         ۰.۳ 

 

هزینه فعالیت – انبار داری  براساس میانگین کالاهای انبار شده هر محصول تسهیم میگردد

 

 محصول                             آلفا                     بتا                         گاما                    جمع

میانگین کالاهای انبارشده         ۵۰                   ۴۵                         ۵                          ۱۰۰

هزینه نگهداری یک واحد     

۳۰۰۰/۱۰۰=۳۰                     ۳۰                     ۳۰                       ۳۰

جمع فعالیت  انبار داری             ۱۵۰۰              ۱۳۵۰                    ۱۵۰                       ۳۰۰۰

 

تقسیم بر تعداد تولید                 ۲۰۰۰                 ۱۰۰۰                   ۵۰۰

هزینه نگهداری یک واحد محصول     ۰.۷۵                   ۱.۳۵                     ۰.۳

 

هزینه فعالیت – فروش  بر اساس مدت زمان صرف شده جهت فروش محصولات تسهیم میگردد

مدت زمان صرف شده برای هریک از محصولات به شرح زیر اعلام شده است

 

 

محصول                                      آلفا                       بتا                      گاما                    جمع

زمان صرف شده برای فروش (ساعت )      ۲۵                        ۱۰                      ۵                        ۴۰

هزینه یک ساعت زمان صرف شده

۳۰۰۰/۴۰= ۷۵                          ۷۵                        ۷۵                      ۷۵

جمع فعالیت فروش                    ۱۸۷۵                      ۷۵۰                     ۳۷۵                   ۳۰۰۰

 

 تقسیم بر تعداد تولید                  ۲۰۰۰                    ۱۰۰۰                  ۵۰۰                  

هزینه فروش یک واحد محصول           ۰.۹۴                     ۰.۷۵                   ۰.۷۵

 

 

مقایسه بهای تمام شده یک واحد محصول محاسبه شده به روش های سنتی وABC

 

شرح                                     روش سنتی                                                   روش ABC

 

 محصول                         آلفا            بتا              گاما                          آلفا                     بتا                  گاما      

    ب ت ک ف ر :

مواد مستقیم                       ۴               ۶.۴           ۴.۸                           ۴                    ۶.۴                    ۴.۸

دستمزد مستقیم                 ۱               ۱.۳            ۳.۶                             ۱                   ۱.۳                   ۳.۶

سربار:                                                                          سربار: 

جذب شده                    ۳.۵۳           ۴.۵۸            ۱۲.۷       سرپرستی      ۰.۶۷                 ۱.۲                  ۰.۹       

                                                                                  تدارکات خرید  ۱.۸۷                 ۴.۵                  ۱.۵

                                                                                   برق              ۰.۶۷                ۱.۵                  ۰.۳

                                                                                 انبارداری         ۰.۷۵               ۱.۳۵                  ۰.۳     

جمع بهای تمام شده      ۸.۵۳             ۱۲.۲۸         ۲۱.۱                             ۸.۹۶               ۱۶.۲۵               ۱۱.۴

 

فروش                        ۱۵                  ۳۰             ۲۰                               ۱۵                ۳۰                  ۲۰

ب ت ک ف ر             (۸.۵۳)           (۱۲.۲۸)      (۲۱.۱)                          (۸.۹۶)          (۱۶.۲۵)         (۱۱.۴)

سود (زیان) ناویژه        ۶.۴۷             ۱۷.۷۲        (۱.۱)                            ۶.۰۴             ۱۳.۷۵              ۸.۶

هزینه فروش              (۰.۳)             (۰.۶)          (۰.۴)                            (۰.۹۴)          (۰.۷۵)           (۰.۷۵)

سود (زیان )ویژه         ۶.۱۷             ۱۷.۱۲        (۱.۵)                               ۵.۱                ۱۳              ۷.۸۵

 

نتیجه گیری :

با توجه به مثال بالا ومقایسه دو روش مشاهده میکنیم که محصول گاما در روش سنتی به دلیل تخصیص نامناسب هزینه های سربار دارای زیان میباشد وهمین محصول با روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای سود به میزان ۸.۶ ریال میباشد وهمچنین سود شرکت به روش سنتی برابر۲۱.۷۹ودر روش ABC برابر۲۵.۹۵میباشد . در نهایت میتوان نتیجه گرفت کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی و خدماتی که دارای هزینه سربار بالا وفعالیتهای پیچیده میباشند منجر به بدست آوردن مزایای زیر میشود:

۱-     بهبود سیستم هزینه یابی شرکت

۲-     تعین قیمت تمام شده محصولات به صورت منطقی ودقیق

۳-     ارزیابی عملکرد مدیران

۴-     کاهش هزینه فعالیتهایی که هزینه بالایی دارند

۵-     حذف محصولات فاقد ارزش افزوده

البته در اجرای این روش محدودیت هایی به شرح زیر وجود دارد:

۱-     فرهنگ جامعه نسبت به روش ABC

۲-     فرهنگ مدیران شرکت نسبت به ABC

۳-     نحوه اعمال کنترل در شرکت

۴-     هزینه اجرایی بالا


اگرمطالب سایت برایتان مفید بود لطفا با کلیک بر رو مثبت 1 در سمت چپ سایت به ما امتیاز دهید

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذارید


*****تبلیغات*****

ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها