حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

اقبـال عمـومـی در جهـان و بـه ویـژه آمریكا به صندوق های سرمایه گذاری مشترك، به دلیل وجود خصوصیات زیردراین قبیل صندوق ها ست : 1) سادگی : یكی از خصوصیات صندوق های سرمایه گذاری مشترك، سادگی درســرمــایــه گــذاری بــرای ســرمــایـه گـذاران جـزء می باشد. با توجه به امكان واجباربازخرید سهام توسط صندوق، سهامداران درهر لحظه قادرند سهـام خـود را بـه فـروش بـرسـانند. همچنین سرمایه گذاران درهرروز می توانند از قیمت واقعی سهم صندوق مطلع گردند. 2)تنوع در سرمایه گذاری : با توجه به قـــوانـیـــن، ایـــن قـبـیــل صـنــدوق هــا مـجــاز بــه ســرمــایــه گــذاری مـحــدودی در هـر شـركـت می باشند. لذا پرتفولیوی صندوقهای سرمایه گذاری مشترك دارای تركیب متنوعی است و این مطلب ریسك سرمایه گذاری در صندوق را به نحو چشم گیری كاهش می دهد.


ما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها