حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

تئوری CAPM

تئوری کپم

CAPM : تئوری، محاسن و معایب

یک مدل برای قیمت گذاری دارایی سرمایه: مرتبط با صلاحیت آکوا در مقاله اف۹

بخش اف از راهنمای مطالعه مقاله F9 شامل منابع متعددی برای قیمت گذاری دارایی سرمایه مدل (CAPM)می باشد. این مقاله در یک سری سه تایی آخرین مقاله تلقی می گردد، و به تئوری، محاسن، و معایب CAPM می پردازد. مقاله اول، که در شماره ژانویه ۲۰۰۸ دانشجویان حسابداری منتشر شده و به معرفی CAPM و اجزای آن پرداخته، نشان داد که چگونه این مدل می تواند جهت برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام و معرفی فرمول بتا دارایی مورد استفاده قرار گیرد. مقاله دوم، منتشر شده در شماره آوریل ۲۰۰۸ ، به استفاده از CAPM در محاسبه نرخ تنزل یک پروژه خاص جهت استفاده در ارزیابی سرمایه گذاری می پردازد.
فرمول CAPM
رابطه خطی بین بازده مورد نیاز در یک سرمایه گذاری (چه در بازار اوراق بهادار و یا در عملیات تجاری) و ریسک سیستماتیک مربوط به آن توسط فرمول CAPM تبیین می گردد، که در جدول فرمولهای مقاله اف ۹ چنین بیان شده:

E (RI = بازگشت در دارایی مالی مورد نیاز I
RF = نرخ بازده بدون ریسک
βi = مقدار بتا برای دارایی مالی I
E (RM) = بازده متوسط ​​در بازار سرمایه
CAPM یک منطقه مهم در حوزه مدیریت مالی است. در واقع، زمانی که از سوی ویلیام شارپ در ۱۹۸۶ در خصوص اشتقاقات   CAPM منتشر گردید، این چنین پیشنهاد شد که امور مالی تنها به یک قاعده و نظم تکامل یافته و علمی تبدیل شده است.
مفروضات CAPM
CAPM اغلب به علت غیر واقعی بودنش مورد انتقاد قرار می گیرد و این به دلیل پیش فرضی است که مبنای آن می باشد، بنابراین مهم است که از این پیش فرض ها و دلایل آگاهی یافته و بدانیم چرا آنها مورد انتقاد قرار می گیرند.
پیش فرض ها به قرار زیر می باشند:
سرمایه گذاران حائز خصوصیات متنوعی هستند
این فرض بدان معنی است که سرمایه گذاران تنها نیاز به بازگشت ریسک سیستماتیک برای اوراق بهادار خود هستند، چرا که خطرات غیر سیستماتیک را می توان حذف و یا نادیده گرفت.
افق معامله تک دوره ای
CAPM یک دوره استاندارد سازی شده را به منظور مقایسه بازده اوراق بهادار متفاوت، در نظر می گیرد. به عنوان نمونه، بازگشت بیش از شش ماه را نمی توان با بازگشت بیش از ۱۲ مقایسه نمود. غالبا یک دوره یکساله مورد استفاده قرار می گیرد.
سرمایه گذاران می توانند با نرخ بدون ریسک بازگشت سرمایه قرض داده و قرض بگیرند
فرض در نظر گرفته شده از سوی تئوری موجودی اوراق بهادار، که CAPM از آن استخراج شده است، و حداقل بازگشت لازم برای سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت.
نرخ بدون ریسک بازده مربوط می شود به تقاطع خط امنیتی( اوراق بهادار) بازار (SML) ومحور Y (نگاه کنید به شکل ۱). SML ارائه گرافیکی است از فرمول CAPM.
بازار سرمایه کامل
این فرض به این معنی است که همه اوراق بهادار دارای ارزش صحیح بوده و بازده آنها بر اساس SML ترسیم می گردد. یک بازار سرمایه کامل نیازمند موارد زیر است: که هیچ هزینه ای برای مالیات یا معامله وجود نداشته، و اطلاعات کامل به صورت آزادانه در اختیار تمام سرمایه گذاران قرار می گیرد که در نتیجه،انتظارات یکسانی خواهند داشت و اینکه همه سرمایه گذاران ریسک گریز، عقلانی و تمایل به حداکثر رساندن ابزار خود دارند؛ و اینکه تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در بازار وجود دارند.
شکل ۱: خط امنیت بازارمدل CAPM

در حالی که مفروضات ساخته شده توسط CAPM اجازه تمرکز بر رابطه بین بازگشت و ریسک سیستماتیک، را می دهد، جهان آرمانی ساخته شده بر اساس این مفروضات به هیچ روی مانند جهان واقعی که در آن تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و افراد گرفته می شود، نمی باشد.
به عنوان مثال، بازارهای سرمایه دنیای واقعی به وضوح کامل نیست. حتی می توان استدلال کرد که بازارهای توسعه یافته سهام هم در عمل، درجه بالایی از بهره وری، را از خود نشان می دهند دامنه ای برای قیمت گذاری نادرست سهام بازار اوراق بهادار وجود داشته ودر نتیجه، برای بازگشت خود به طرح SML ندارند. فرض افق معامله تک دوره ای از دید جهان واقعی منطقی بنظر می رسد زیرا حتی اگر بسیاری از سرمایه گذاران اوراق بهادار برای مدتی بیش از یک سال نگه دارند، بازده اوراق بهادار معمولا براساس سالانه گزارش خواهد شد.
این فرض که سرمایه گذاران بخواهند اوراق بهادار مختلف را نگه دارند؛ نشان دهنده بازار سهام به عنوان یک کلیت خواهد بود .
اگر چه نمی توان خود اوراق بهادار مربوط به بازار را در اختیار گرفت، سرمایه گذاران می توانند به سادگی و با قیمتی مناسب؛
ریسک غیر سیستماتیک و خاص را تغییر داده وپروژه هایی را ایجاد نمایند که پیرو بازار سهام باشد. از اینرو این فرض این که سرمایه گذاران تنها در پی دریافت های مالی برای جبران ریسک سیستماتیک باشند؛ کاملا معقول خواهد بود.
در واقعیت مشکل جدی تر آن است که، برای سرمایه گذاران امکان قرض با نرخ بدون ریسک (که بعنوان یک وثیقه کوتاه مدت از سوی دولت اخذ می گردد) غیر ممکن می باشد. این بدان دلیل است که ریسک مربوط به سرمایه گذاران خصوصی بسیار بالاتر از سرمایه گذاران دولتی می باشد این ناتوانی در قرض گرفتن با نرخ بدون ریسک بدان معنی است که شیب SML در عمل بسیار کم عمقتر از فرضیه می باشد. به طور کلی، به نظر معقول و منطقی است که نتیجه گیری کنیم در حالی که مفروضات CAPM نشان دهنده چشم اندازی آرمانی به جای دنیای واقعی هستند، به واقع، احتمال قوی وجود دارد که ارتباطی خطی بین بازگشت مورد نیاز و
ریسک سیستماتیک وجود داشته باشد.

WACC و CAPM
​​هزینه متوسط سرمایه (WACC) را می توان به عنوان نرخ تنزل در ارزیابی سرمایه گذاری مورد استفاده قرارداد؛ که تعدادی از مفروضات محدود باید ضمن ان براورده شوند. این فرضیات به قرار زیر هستند:
– پروژه های سرمایه گذاری در مقایسه با سازمان سرمایه گذاری کوچکتر هستند

– فعالیت های تجاری پروژه سرمایه گذاری شبیه به فعالیت های تجاری است که در حال حاضر از سوی سازمانهای سرمایه گذاری در حال انجام می باشد
– ترکیب تامین مالی برای انجام پروژه های سرمایه گذاری شبیه ترکیب تامین مالی (یا ساختار سرمایه) فعلی شرکت های سرمایه گذاری است
– ارائه دهندگان خدمات مالی موجود به شرکت های سرمایه گذاری میزان برگشت مورد نیاز خود را تغییر نداده اند که این خود نتیجه انجام پروژه های سرمایه گذاری می باشد.
در اصل این پیش فرض بیان می دارند که WACC را می توان به عنوان میزان تخفیف مورد استفاده قرار داد به این شرط که
این پروژه ریسک تجاری و یا خطرات مالی سازمان سرمایه گذاری را تغییر ندهد.

اگر خطر تجاری پروژه های سرمایه گذاری با سازمان سرمایه گذاری، متفاوت باشد؛ می توان ازCAPM برای محاسبه نرخ تنزل یک پروژه خاص استفاده نمود. روش این محاسبه در مقاله دوم از این سری پوشش داده شده است.
مزیت استفاده از پروژه خاص نرخ تنزل مبتنی بر CAPM درشکل ۲نشان داده شده است. استفاده از CAPM منجر به اتخاذ تصمیمات بهتردر مقایسه با استفاده از WACC در دو منطقه سایه دار می شود، که می تواند توسط پروژه های A و Bنشان داده شود. پروژه A رد خواهد شد اگر WACC به عنوان نرخ تنزل مورد استفاده قرار گیرد، به این دلیل که نرخ داخلی بازگشت (IRR) این پروژه کمتر از WACC می باشد. این تصمیم سرمایه گذاری، نادرست است. با این حال، اگر پروژه خاص نرخ تنزل مبتنی بر CAPM به این دلیل بالاتر بودن IRR ازمیزان SML؛ مورد استفاده قرار گیرد؛ پروژه A قابل قبول خواهد بود.این پروژه بازگشتی بزرگتر از آنچه جبران ریسک سیستماتیک می طلبد؛ ارائه می نماید و پذیرش آن ثروت سهامداران را افزایش می دهد.
پروژه B زمانی پذیرفته خواهد شد که WACC به عنوان نرخ تنزل مورد استفاده قرار گیرد که آن هم بدلیل بالاتر بودن IRR آن از WACCمی باشد. این تصمیم در مورد سرمایه گذاری نیز نادرست است، با این حال، اگر پروژه خاص نرخ تنزل مبتنی بر CAPM به این دلیل ناکافی بودن IRR ازمیزان ریسک سیستماتیک؛ مورد استفاده قرار گیرد؛ پروژه B قابل قبول خواهد بود

شکل ۲: WACC یا CAPM ؟

قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کپم

مزایای استفاده از CAPM
CAPM دارای مزایای متعددی نسبت به دیگرروشهای محاسبه بازگشت می باشد، وبه همین دلیل به مدت بیش از ۴۰ سال محبوب باقی مانده است:
– تنها ریسک سیستماتیک را منعکس می نماید و نشان دهنده واقعیتی است که ضمن آن، بسیاری از سرمایه گذاران اوراق بهادار متنوعی را برگزیده اند که ریسک غیر سیستماتیک اساسا در آن از بین رفته است.
– این روش به ایجاد یک رابطه نظری بین بازگشت مورد نیاز و ریسک سیستماتیک ایجاد می کند که موضوع تحقیقات تجربی مکرربوده است.
–  به طور کلی به عنوان یک روش بسیار بهتر برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام به نسبت مدل تقسیم شده رشد (DGM) تلقی می شود که در آن به صراحت سطح ریسک سیستماتیک یک شرکت به نسبت بازار سهام به عنوان یک کل؛ در نظر گرفته می شود
– به وضوح در ارائه میزان تخفیف برای استفاده در ارزیابی سرمایه گذاری؛ برتر از WACC می باشد.

معایب CAPM
CAPMمتاثر از تعدادی معایب و محدودیت های است که باید در یک بحث متعادل از اهمیت مدل نظری ان؛ مورد بررسی قرار گیرد
اختصاص مقادیر به متغیر CAPM
به منظور استفاده از CAPM، ارزش ها باید به نرخ بدون ریسک از بازگشت، بازگشت بازار، یا ریسک حقوق صاحبان سهام حق بیمه (ERP)،وحقوق صاحبان سهام بتا اختصاص یابد. عملکرد بر بدهی های کوتاه مدت دولتی،که به عنوان یک جایگزین برای نرخ بدون ریسک بازگشت مورد استفاده قرار گرفته، ثابت نیست، بلکه صورت روزانه و با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می نماید. یک مقدار متوسط کوتاه مدت ​​را می توان به منظور صاف کردن این نوسانات مورد استفاده قرار داد.
پیدا کردن یک ارزش برای ERP بسیار مشکل تر می باشد. بازده بازار سهام، مساوی است با مجموع متوسط ​​افزایش سرمایه و بازده سود سهام به طور متوسط.در کوتاه مدت، بازار سهام می تواند به جای یک بازگشت مثبت؛ اثری منفی داشته باشداگر اثر
سقوط قیمت سهم بیشتر از بازده سود سهام باشد.بنابراین استفاده از ارزش در دراز مدت به طور متوسط برای ERP، گرفته شده از تحقیقات تجربی، معمول تر می باشد اما چنین نتیجه ای بدست آمده که ERP در طول زمان پایدار نیست.
در انگلستان، ارزش ERP بین ۲٪ و ۵٪ منطقی قلمداد می شود. با این حال، عدم قطعیت در مورد مقدار دقیق ERP با عث وجود عدم قطعیت در مقدار محاسبه شده برای بازگشت مورد نیاز می گردد. ارزش بتا در حال حاضر به طور منظم برای همه بورس اوراق بهادار و شرکت های فهرست شده محاسبه و منتشر نمی شوند. مشکل در اینجا این است که عدم قطعیت درمقدار بازده مورد انتظار به دلیل ثابت نبودن ارزش بتا، بوجود آمده اما در طول زمان تغییرمی کند.
استفاده از CAPM در ارزیابی سرمایه گذاری
ممکن است در زمان استفاده از CAPM برای محاسبه نرخ تنزل یک پروژه خاص مشکلی بوجود آید. به عنوان مثال، یکی از مشکلات شایع یافتن کارگزاری مناسب بتاست، از آنجا که شرکت های کارگزاری بسیار به ندرت تنها یکی از فعالیت های تجاری را برعهده می گیرند. پروکسی بتا پیشنهادی برای پروژه های سرمایه گذاری باید مجزا ازسهام بتای این شرکت باشد. یکی از راهها برای انجام این کار این است که بتای سهام را به عنوان میانگینی ​​از بتاهای حوزه های مختلف فعالیت شرکت پروکسی، که توسط سهم نسبی از ارزش بازار شرکت پروکسی ناشی از هر فعالیت محاسبه می گردد؛ در نظر بگیریم. با این حال، بدست آوردن اطلاعات در مورد سهم نسبی ارزش بازار شرکت پروکسی ممکن است بسیار دشوار باشد .
مشکل مشابه یافتن نسخه های بتا شرکت پروکسی با استفاده از اطلاعات ساختار سرمایه است که ممکن است به راحتی در دسترس قرار نداشته باشند.
برخی از شرکت ها دارای ساختار پیچیده سرمایه با منابع بسیارزیاد مالی هستند. دیگرشرکت ها ممکن است بدهی هایی داشته باشند که منتقل نشده است، یا ازمنابع مالی پیچیده ای مانند تبدیل اوراق قرضه استفاده کنند. فرض ساده انگارانه این است که بتای بدهی صفر بوده و نیز منجر به بی دقتی در محاسبه نرخ تنزل پروژه های خاص خواهد شد.
یکی از مضرات استفاده از CAPM درارزیابی سرمایه گذاری این است که فرض افق زمانی یک دوره ای در تعارض با طبیعت چند دوره ای ارزیابی سرمایه گذاری می باشد. در حالیکه متغیرهای CAPM می توانند در دوره های پی درپی آتی ثابت فرض شوند، تجربه نشان می دهد که این مسئله در واقعیت؛ صدق نمی کند.
نتیجه گیری
تحقیقات نشان داده است CAPM توان ایستادگی خوبی در برابر انتقاد دارد، اگر چه حملات علیه آن در سال های اخیر رو به افزایش می باشد. تا زمانی که چیزبهتری به وجود آید، CAPM آیتم بسیارمفیدی در جعبه ابزار مدیریت مالی خواهد بود.
منابع
۱ نظریه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، ادیسون وسلی، P10، ۱۹۹۶.
۲ واتسون D A، ۲۰۰۷، بودجه شرکتی: اصول و عمل، چاپ ۴، FT پنتیس هال، pp222-3.
۳ نرخ تنزل پروژه خاص، دانشجویان حسابداری، آوریل ۲۰۰۸.
۴ واتسون و هد، pp252-3.
تونی هد ممتحن کاغذ F9 می باشد


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها