حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

سیستم اطلاعاتی حسابدای به عنوان بخشی از سیستم اطلاعاتی مدیریت بیشترین اطلاعات را به مدیریت جهت اجرای وظایف ارایه میدهد. اﻣﺮوزه در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و رده ﺑﺎﻻ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. بکارگیری اطلاعات با دامنه وسیع، صحیح ودقیق ،به هنگام،یکپارچه وتجمیع یافته و قابل اتکا در تصمیم گیری ها ، برنامه ریزی ها ، کنترل منابع می تواند دررضایت مدیران از عملکرد سازمان و در نهایت کارایی آن بسیا مؤثر باشد.

ضرورت واهمیت آگاهی از میزان تطابق توانمندی وخصوصیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیاز های اطلاعاتی شرکت باعث شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم خواهد شد. مدیران با درک تطابق خصوصیات وظرفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری با نیازهای سازمان این مقوله را جدی تر گرفته وبرای پیاده سازی مطلوب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری به منظور بهبود عملکرد وحداکثر کردن ارزش شرکت سرمایه گذاری بیشتری کنند.

هدف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری (ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ می باشد.تحلیل پذیری وظیفه اشاره به کیفیت اطلاعات اراﺋﻪ شده برای استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری را دارد.

سوالات تحقیق

۱) آیا سیستمهای حسابداری اطلاعات که اطلاعات ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری می باشند؟
۲) آیا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و بهنگام ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
۳) آیا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه(تجمیع یافته) ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

فرضیات

 ۱) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳) ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮی وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت تجمیع یافته ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روش ها و ابزار

روش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ی زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و واﻗﻌﯿﺖ را در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﮑﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ و ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی تولیدیﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی از اﻧﻮاع ﭘﮋوﻫﺶ های کاربردی است.

جامعه آماری

این تحقیق شرکت های تولیدی می باشند ودلیل این انتخاب این است که علاوه بر وجود اطلاعات فشرده ومتراکم دارای بخش های حسابداری مالی ،صنعتی ومدیریتی بوده و وسیع ترین استفاده را از سیستم های اطلاعاتی حسابداری را دارند. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﮐﻮﮐﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل این تحقیق خصوصیات سیستم اطلاعات حسابداری شامل اطلاعات با دامنه وسیع ،اطلاعات به موقع وبهنگام واطلاعات تجمیع یافته است.

برای بررسی خصوصیات سیستم حسابداری که علت قضیه است ومیزان رضایت مدیران از عملکرد سیستم که یک نوع خصوصیت کیفی است ومعلول قضیه به همین دلیل متغیر بنیادی متغیر مستقل لحاظ گردیده.

متغیر وابسته رضایت مدیران مالی وعملیاتی از عملکرد این سیستم است.

مبانی نظری

در نگرش اقتضایی فرض براین است که تناسب میان استراتژی های سازمان ومتغیر های محتوایی ساختار سازمانی منجر به دستیابی به عملکرد بهینه می شود.در این میان نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری که بتوانند ارتباطی پویا را میان استراتژی های سازمان ومعیارهای متداول حسابداری ایجاد نماید وعملکرد را از زاویه ای جامع مورد سنجش قرار دهند اهمیت بیشتری می یابد زیرا معیارهای سنتی حسابداری به علت محدودیت اندازه گیری متغیرهای مختلف نمیتوانند ارزیابی جامعی را از عملکرد فراهم سازند (ﺟﺮﻣﯿﺲ و ﻗﺎﻧﯽ ،۲۰۰۴).نگرش اقتضایی بر این تصورات که طراحی و استفاده از سیستم های کنترل منوط به تنظیمات سازمانی بر اساس رویکرد تناسب بین آنها میباشد،همگام با فرض نظریه احتمالی تأثیر مناسبی بین عدم قطعیت وظیفه وعملکرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری وجود دارد که شامل روش سیستماتیک در اندازه گیری عملکرد بودجه به عنوان مکانیزم کنترل در نظر گرفته شده است(چنهال،۲۰۰۴).سیستم اطلاعاتی متناسب اریه اطلاعات با کیفیت شامل اطلاعات مربوط،قابل فهم ،قابل مقایسه ،بموقع و… اخذ تصمیمات درست و منطقی را برای مدیران در پی دارد(آزادوار،۲۰۰۹).


دانلود فایل کامل در فرمت ورد


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها