حسابداری|گزارش كارآموزی حسابداری|پروژه مالی
حسابداري,گزارش كارآموزي,پروژه مالي,پايان نامه

لیست پایان نامه های حسابداری

حسابداری بانک ملی ایران و روش برگه
تحول بودجه و سیاست آن در ایران
تشکیلات و وظایف سازمان جنگلبانی ایران
حسابداری درآمد ملی در ایران
برات و سفته عملیات حسابداری آنها
استهلاک ماشین‌آلات کشاورزی و محاسبه آن
تحقیقی پیرامون حسابداری دولتی و نحوه اجرای آن در ادارات دارایی
حسابرسی در سازمانهای دولتی ایران
تحقیق پیرامون کنترل ونگهداری حساب اموال در ارتش صمدانی,ابوالقاسم
تحقیقی پیرامون اشکالات ناشی از ارتباطات در شهرداری اصفهان
تحقیقی پیرامون حسابداری قیمت تمام شده در شرکت لیلاندموتور ایران
تحقیقی پیرامون طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در وزارت آموزش و پرورش ایران و مشکلات ناشی از اجرای آن
تحقیقی پیرامون حسابداری طرحهای عمرانی کشور
تحقیقی پیرامون کارآئی سازمان امداد جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه
تحقیقی پیرامون مسائل اداری و هواپیمائی کشوری
حسابرسی و بازرسی در بانک
شرکت سهامی شیلات جنوب ایران
اصول مدیریت حسابداری
تحقیق پیرامون سازمان اداری و مشکلات موجود در دانشکده هنرهای تزئینی
تحقیقی پیرامون سازمان مالی شرکت سهامی لرانج( سیستم حسابداری فروش بطور اخص)
اداره امور مالی در بیمارستانهای دولتی و تجزیه و تحلیل برخی از مشکلات موجود
تحقیقی پیرامون حسابداری دولتی و نحوه اجرای آن در ادارات دولتی
حسابداری در تصمیمات تجاری
حسابداری صنعتی در انحصار دخانیات ایران
کنترلهای داخلی
مالیات
حسابداری هزینه
مارکتینگ و تحقیقات بازاریابی
بررسی روش های حسابداری در ارتش شاهنشاهی
تجزیه و تحلیل روش کار ذیحسابی و امور مالی دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران
تحقیقی پیرامون حسابداری قیمت تمام شده در یک کارخانه تلمبه سازی
تئوری حسابداری و تاثیر نرخهای تاریخی و جاری بر حسابها
بودجه جاری در شرکت ملی گاز ایران
تحقیقی پیرامون تحولات سیستم پولی بین المللی
تحقیقی پیرامون سیستم حسابداری بهای تمام شده در کارخانه شیر پاستوریزه البرز
تراز پرداختهای ایران
ترجمه چهارفصل اول از کتاب حسابرسی
ترجمه فصول ۲۷-۲۵-۲۳ از کتاب حسابداری صنعتی پیشرفته
ترجمه فصول ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ از کتاب حسابداری در شرایط تورم اقتصادی
حسابداری صنعتی
حسابرسی (موجودی کالا – کار در جریان ساخت – اندوخته و تقسیم سود و زیان)
رسیدگی مالیاتی (هزینه های قابل قبول و استهلاک)
مسایل و مشکلات اندازهگیری درآمد ملی در ایران
مطالعهای بر روشهای مکانیزه کردن سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
بررسی هماهنگی سیاستهای پولی و مالی ایران در دهساله اخیر
بودجهریزی و نظام بودجهای در ایران
پیشنهاد سیستم حسابداری بیمارستان (راهنمای حسابداران بیمارستان)
ترجمه پنج فصل اول کتاب روشهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری
ترجمه فصول ۲۰-۱۴–۷-۶ از کتاب : حسابداری صنعتی پیشرفته
حسابداری صنعتی پیشرفته
حسابداری مدیریت
حسابرسی تجزیه و تحلیل
روش هزینه یابی در صنایع مس – بررسی روش حسابداری صنعتی شرکت ملی صنایع مس ایران
کاربرد روشهای کمی در تجارت
کاربرد روشهای کمی در تجارت
مدیریت عملی امور مالی برای مدیران
اصول و روشهای حسابداری مدیریت
بودجه و حسابداری دولتی ایران
ترجمه شش فصل از جلد اول مقدمه ای بر حسابداری صنعتی
توسعه حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی
حسابداری مدیریت در مورد تامین سرمایه و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها
حسابرسی
کاربرد حسابداری تورمی در ایران
کنترل بودجه ای و هزینه یابی استاندارد
مالیات در زمان قاجار
بررسی کاربرد روشهای نمونهگیری حسابرسی در ایران
ترجمه چهار فصل از کتاب مقدمه ای بر حسابداری صنعتی
ترجمه فصل ۱۶ از کتاب حسابداری مالیه نوین
ترجمه فصل چهارم از کتاب حسابداری صنعتی
ترجمه فصول ۱۲ تا ۱۴ از کتاب حسابرسی
ترجمه فصول اول و دوم و سوم و چهارم از کتاب راهنمایی حسابرسی
کنترل مدیریت بیمارستان با بررسی روشهای حسابداری
مطالعه تطبیقی پیرامون مدیریت مالی و سیستمهای حسابداری در بخش دولتی و در بخش خصوصی و مقایسه این سیستمها با یکدیگر
ارزش فعلی گردشهای نقدی
استانداردهای بین‌المللی حسابداری
اصول حسابداری صنعتی
اصول و روشهای حسابرسی
بررسی حسابرسی شرکتهای دولتی در ایران
ترجمه فصل اول و دوم از کتاب حسابداری ۲
ترجمه فصول ۱۵-۱۴–۱۲ از کتاب حسابداری مدیریت
ترجمه فصول ۷-۶-۵ از کتاب : حسابداری مدیریت
ترجمه فصول ۷-۶ تئوری حسابداری
ترجمه فصول دوازدهم و سیزدهم از کتاب اصول حسابداری صنعتی
ترجمه قسمتی از کتاب اصول حسابداری صنعتی
ترجمه قسمتی از کتاب مطالعاتی در تجزیه و تحلیل هزینه
ترجمه کامل از فصل اول و دوم و سوم کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت و کاربرد کامپیوتر
حسابداری پیشرفته
حسابداری در شرایط تورم اقتصادی – نحوه تنظیم حسابها در شرایط تورم
حسابداری یک موسسه فرهنگی: (نمونه – تاترشهر)
حسابرسی سازمانها – برنامهها – وظایف و فعالیتهای دولتی
طرحهای مالی یک شرکت تولیدی
قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول
کاربرد کامپیوتر در حسابداری صنعتی
کنترل بودجه و هزینه های استاندارد
کنترل بودجه و هزینه های استاندارد
کنترل مدیریت بیمارستان با بررسی روشهای حسابداری
مدیریت مالی
مدیریت مالی
مطالعه تطبیقی سیستمهای حسابداری بیمارستانها
نظارت مالی دولت در سازمانهای دولتی و نقش آن در بهبود مدیریت سازمان
ترجمه فصول ۵ و ۶ و ۷ و ۸ از کتاب مالیه مدیریت
ترجمه فصول ۹-۸-۷-۶-۵ از کتاب حسابداری صنعتی مدیریت
حسابرسی بانکها
هزینه یابی استاندارد
حسابداری صنعتی (اصول هزینه یابی – جلداول)
راهنمای حسابرسی پیشرفته
موجودی کالا و دارائیهای ثابت از کتاب حسابداری مالیه
تحقیقی پیرامون سیستم حسابداری دومرحله تهیه ذغال خشک درکارخانه ذوب آهن اصفهان
بررسی سیستم حسابداری در مرغداری های ایران
بررسی سیستم قیمت تمام شده برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران
تحقیقی پیرامون سیستم مالی در سازمان قند وشکر وارائه یک سیستم مالی جامع ودستورالعمل مربوط به آن
نظامهای مالی در شرکتهای تعاونی مصرف
پژوهشی در مورد چگونگی تهیه و مقایسه صورتهای مالی تلفیقی در کشورهای انگلستان و ایالات متحده آمریکا
تحقیقی پیرامون بررسی نقائص اداره امورمالی بیمارستانهای خصوص و دولتی
تدوین یک مورد خاصی در حسابرسی جهت استفاده در دوره کارشناسی رشته حسابداری
حسابداری پیشرفته ترکیب شرکتها و گزارش مالی بخشهای اقتصادی و حسابداری فروش اقساطی همراه با دستورالعمل معاملات بر مبنای عقود اسلاکی جهت دوره کارشناسی
حسابداری حقوق صاحبان سهام و اوراق قرضه و تقسیم سود
حسابداری میانه (۲)
حسابداری و طبقه بندی تاسیسات – تجهیزات و اموال نیروگاههای بخاری شرکت توانیر
شرکتهای تضامنی – شرکتهای عملی و شعب
صورتهای مالی تلفیقی
بررسی مسائل حسابداری ملی در ایران و تجدید نظر در برخی از سریهای زمانی آن
حسابداری صنعتی ۳
فرش ایران و حسابداری آن
نظارت و ارزشیابی عملکرد دبیران در دورهء راهنمایی تحصیلی
بررسی مشکلات استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری در ایران
تخصیص بهینه سرمایهگذاری بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور
نارسائیها و محدودیتهای نسبتهای مالی در امر تصمیم گیری
بررسی تطبیقی استانداردهای گزارشگری آمریکا، انگلیس وبین المللی (بهمراه بررسی کلی دلایل شروط شدن گزارشهای حسابرسی در ایران)
بررسی سیستم حسابداری ارزی نظام بانکی
بررسی صورت های مالی و نقش آن در تصمیم گیری (درایران)
بررسی مشکلات مالیات بردرآمد شرکتها ازدیدگاههای مختلف
تبدیل سیستم دستی حسابداری امور مالی دانشگاه تهران به سیستم ماشینی
صورت تغییرات در وضعیت مالی و ضرورت تهیه صورت جریانهای نقدی
کاربرد کامپیوتر درسیستمهای مالی و عملیاتی شبکه بانکی کشور، بررسی علل شکست تلاشهای گذشته و طرحی برای آینده
ارزیابی سود حسابداری وکاربرد ان در تحقیق اهداف حسابداری در ایران واعظ, علی
آیا درقانون مالیاتهای مستقیم به جنبه های ارشادی ازطریق وضع مکالیزمهایی جهت نیل به رشد اقتصادی و رهایی از وابستگی توجه کافی شده یاخیر؟
بررسی “مربوط بودن‌” و ق‍ابل‌ فهم بودن‌” اطلاعات موجود دریادداشتهای همراه ص‍ورتهای مالی در ایران‌
بررسی اداره وجوه نقد (سرمایه در گردش) و مشکلات تداوم و فعالیت صنعت خودرو
بررسی تاثیرات نوسانات نرخ هادر انتخاب روشهای ارزشیابی موجودیها
بررسی چگونگی محاسبه قیمت تمام شده شیلات در ایران
بررسی سیر تحول نظام حسابداری و حسابرسی در ایران و تاثیر سازمان حسابرسی بر آن
بررسی سیستم حسابداری در دامداری های ایران
بررسی سیستم حسابداری قیمت تمام شده چای در ایران
بررسی سیستم حسابداری قیمت تمام شده نفت خ‍ام و گازطبیعی در ایران
بررسی و کنترل کیفیت درحسابرسی درایران
تحقیق پیرامون کاربرد کامپیوتر در حسابداری مالی و بررسی میزان تاثیرات در کارآئی واحد تجاری
ترجمه فصلهائی از کتاب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری تئوری و عمل : تالیف فردریک اچ ویو
حسابداری اجاره به شرط تملیک و بررسی نحوه اجرای آن در ایران
حسابداری مباحثی از عقود اسلامی (اجاره به شرط تملیک) میر شکاری, سهیلا حسابداری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران   ۷۰
حسابداری و گزارش دهی عملیاتی شرکتهای مختل‍ط(دولتی – خ‍ص‍وصی)
مطلوبیت صورتهای مالی بانکهای ایران
مقایسه تشکیلات وسازماندهی بورس اوراق بهادار تهران با بورس در سایر کشورها
هزینه (قیمت ) تمام شده یکساعت پرواز هلیکوپتر هواپیما (با در نظر گرفتن نوع وسیله)
اثربخشی آموزش ضمن خدمت در سازمانهای دولتی استان لرستان
بررسی بهای تمام شده پیمانها در شرکتهای ساختمانی پیمانکاری در ایران‌
بررسی پیرامون روشهای حسابداری مدیریت در واحدهای تولیدی نساجی تحت پوشش دولت در ایران
بررسی تاثیر تداوم حسابرسی بر کیفیت کنترلهای داخلی
بررسی تطبیقی اصول تئوریک با شرایط واقعی طراحی و تدوین سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمان حسابرسی
بررسی تغییرات قیمت سهام بعد از تقسیم سود و محاسبه نرخ مالیاتی سهامداران
بررسی رابطه بین سود ابرازی و مالیات قطعی اشخاص حقوقی در ایران
بررسی ساختار تشکیلاتی شرکت خدمات و پشتیبانی جهاد
بررسی سازمانهای اداری ایران از نظر اعمال عناصر مدیریت ; پژوهشی در وزارت مسکن و شهرسازی
بررسی کاربرد تکنیکهای آماری حسابرسی در ایران
بررسی مشکلات ، نارسائیها و محدودیتهای موجود در راه اعمال شیوه عقلایی تصمیمگیری در شرکت سهامی بیمه ایران
بررسی ن‍قش دیوان‌ مح‍اسبات کشور در اعمال‌ ن‍ظارت و کنترل‌ برن‍ظام مالی کشور
حسابداری بیمه عمر در ایران‌
حسابداری تورم: “ص‍ورتهای مالی تعدیل‌ شده براساس شاخ‍ص عمومی قیمتها و تاثیر آن‌ بر تصمیمهای اقتص‍ادی”
حسابداری سرمایه گذاریهای بل‍ن‍د مدت و موارد افشاء آن‌ درص‍ورتهای مالی
حسابداری قیمت تمام شده کارگاههای پ‍رورش ماهی
حسابداری ومباحثی از عقود اسلامی (مشارکت مدنی)
ساختار سازمانی جهادسازندگی با تاکید بر سازمان استانی
ض‍رورت تهیه ص‍ورتهای مالی برمبن‍ای ارزشهای جاری
ق‍ابلیت کاربرد حسابداری تورمی در ایران
کاربرد آمار در زمینه حسابداری و حسابرسی
کسری بودجه و ارزیابی راههای تامین آن در ایران
مبادلات غیرپ‍ولی
مشکلات استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مطلوبیت صورتهای مالی شرکتهای پیمانکاری در ایران
نقش شوراهای اسلامی کار در همیاری با مدیریتها (کارخانجات استان گیلان)
وظایف حسابرس داخلی وکاربرد استانداردهای آن در ایران
انتخاب بهینه بین LIFOو FLFO تحت شرایط اطمینان وعدم اطمینان
اندازه گیری و مقایسه معانی برخی از واژه های بکاررفته در گزارشهای مالی برای تهیه کنندگان و گروههای متفاوت استفاده کنندگان از گزارشهای مالی (معنی شناسی در گزارشهای مالی)
بررسی اثر تغییرات در سطح عمومی قیمتها بر پیش بینی سود آتی
بررسی اثربخشی وظایف مدیران چندشغله در وزارت جهادسازندگی
بررسی پیرام‍ون‌ س‍ه‍ام‌ ج‍ایزه‌ و ت‍ج‍زیه‌ س‍ه‍ام‌ در بورس‌ اوراق‌ به‍ادار ت‍ه‍ران‌
بررسی دلایل رد یا مشروط شدن گزارشهای حسابرسی درشرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی سیستم کامپیوتری حسابداری شرکت برق منطقه ای تهران و اصلاح آن
بررسی مشکلات بهره گیری از گزارشهای حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس
بررسی نحوه افشاء رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی، یادداشتهای همراه و گزارش حسابرسان مستقل
بررسی وضعیت کنترلهای داخ‍لی در شرکتهای تحت پ‍وشش سازمان‌ گسترش و ن‍وسازی ص‍ن‍ایع ایران‌
تاثیر سود سهام بر تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق‌ بهادارتهران
تحقیقی پیرامون تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری مناسب برای نیازهای حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران
تح‍قیقی پیرامون‌ تدوین‌ برن‍امه درسی دوره کارشن‍اسی رشته حسابداری من‍اسب برای نیازهای ح‍رفه حسابداری و حسابرسی در ایران
تدوین مدلهای بودجه جامع از طریق عوامل موثر بر آن جهت برنامه ریزی وکنترل در صنعت فولاد ایران با تاکید بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران
چگونگی تعیین ارزش افزوده و کاربرد آن در پرداخت مالیات : مورد چند شرکت دولتی
حسابداری بیمه های اتکائی در ایران
حسابداری طرحهای بازنشستگی و مزایای پ‍ایان‌ خ‍دمت
سیستم مالی دانشگاه تهران و کاربرد کامپیوتر درآن
طراحی سیستم جامع اطلاعات حسابداری جهت موسسه عالی پ‍ژوهش در برن‍امه ریزی و توسعه (جل‍د دوم)
عوامل موثر بر تداوم خدمت کارکنان پژوهشی در شرکتهای سازمان صنایع ملی ایران
عوامل موثر بر نمونه گیری در حسابرسی
مقایسه روشهای خصوصیسازی اقتصادی و بررسی روند خصوصیسازی شرکتهای دولتی از طریق بورس اوراق بهادار تهران
موضوع انتخاب بهینه بین Lifo و Fifo تحت شرایط اطمینان و عدم اطمینان
میزان اتکای بانکهای تجاری به اطلاعات صورتهای مالی در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی در ایران
——————————————————————–

برای دریافت لیست کامل همراه با جزئیات کلیک کنید


مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهی بگذاریدما را دنبال كنيد
خوراک سایت

  • آرشیو ماهانه

  • لینک دوستان

  • محبوب ترين نوشته ها

  • برچسبها